Terug
Gepubliceerd op 13/03/2023

2023_VB_00057 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Koraal vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 10/03/2023 - 10:00 Stadhuis - contact: BZ_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00057 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Koraal vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring 2023_VB_00057 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Koraal vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college van burgemeester en schepenen (14 januari 2022 - jaarnummer 253) en het vast bureau (24 december 2021 - jaarnummer 339) keurden de afsprakennota met Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, en ondernemingsnummer 0408.499.464) goed voor het organiseren van een kwalitatief vakantieaanbod, voor een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 

 Het ondersteuningsbedrag bestaat uit: 

 • 981.200,00 EUR (aandeel Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving) (goedkeuring college van burgemeester en schepenen)
  • 486.000,00 EUR voor 2022
  • 495.220,00 EUR voor 2023
 • 52.500,00 EUR (aandeel Sociale Dienstverlening) (goedkeuring vast bureau)
  • 27.500,00 EUR voor 2022
  • 25.000,00 EUR voor 2023.

Aanleiding voor de aanpassing zijn de gewijzigde economische omstandigheden, waardoor Koraal vzw de werking bijstelt. 

Op 28 november 2022 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed (jaarnummer 38).

Argumentatie

OCMW Antwerpen wil drempels tot vrijetijdsparticipatie aanpakken door een aanbod te voorzien waaraan kinderen van OCMW-klanten aan een kansentarief kunnen deelnemen. Verschillende jeugdwerkingen worden ondersteund zodat alle kinderen, tieners en jongeren een passend en laagdrempelig aanbod kunnen vinden in hun wijk. Eén van de werkingen zijn de speelpleininitiatieven en initiatieven buitenschoolse opvang. Eén van de drempelverlagende acties is de derdebetalersregeling. Deze is er specifiek voor kinderen van OCMW-klanten in een traject tijdelijke werkervaring (TWE)-art.60 §7 OCMW Wet, in een voortraject TWE, in een nazorgtraject TWE of in een traject participatieve of activerende arbeidszorg. Koraal vzw wendt de ondersteuning van OCMW Antwerpen aan als compensatie van de ouderbijdrage. De ondersteuning kan enkel aangewend worden voor speelpleininitiatieven en initiatieven buitenschoolse opvang. 

Economische omstandigheden leidden ertoe dat Koraal vzw de dagprijs  verhoogde en het aanbod aanpaste. In het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten zette Koraal vzw voor het kansentarief tevens de 50/50-regeling om naar een 80/20-regeling, waardoor de ouderbijdrage vermindert.

Voor de uitvoering van de afsprakennota treden zowel stad Antwerpen (bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving) als OCMW Antwerpen (bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening) op als ondersteuningsverstrekkers. De aangepaste afsprakennota wordt ook ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbesluit, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 november 2022, jaarnummer 38)  werd voor 2023 een ondersteuningsbedrag ingeschreven van 28.600,00 EUR als compensatie voor de ouderbijdrage door OCMW-klanten. Door de wijziging van het kansentarief naar een 80/20-regeling, is er minder budget nodig om de ouderbijdrage te compenseren. Koraal vzw voorziet ook geen nieuw of extra aanbod waardoor geen toename van deelnames door kinderen van OCMW-klanten wordt verwacht. Met akkoord van Koraal vzw wordt het ondersteuningsbedrag voor 2023 door OCMW Antwerpen in de afsprakennota bijgesteld naar 25.000,00 EUR.  De uitbetaling gebeurt in één keer na de goedkeuring door het vast bureau. 

Budgetplaats: 4403515000Uitvoerder: Koraal vzw Bedrag: 25.000 EUR


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau bekrachtigt het addendum aan de afsprakennota 2022-2023 met Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0408.499.464, voor een ondersteuning van 25.000,00 EUR voor het organiseren van kwalitatieve vakantiewerking in 2023 (concreet gaat het om de compensatie van de ouderbijdrage van OCMW-klanten voor speelpleinwerking en initiatieven buitenschoolse opvang).

Artikel 2

 Het vast bureau keurt de vastlegging en uitbetaling goed van het bijgestelde ondersteuningsbedrag voor 25.000,00 EUR aan Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0408.499.464 voor het jaar 2023.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Koraal vzw
Otto Veniusstraat 20
2000 Antwerpen
OND 0408.499.464
IBAN BE40 4099 5182 4163
25.000,00 EURbudgetplaats: 4403515000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2300
4504003487

Bijlagen

 • koraal_addendum_afsprakennota_2022_2023.docx