Terug
Gepubliceerd op 13/03/2023

2023_VB_00056 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen - Tijdelijke clustering sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg. Aanpassingswerken. P002555. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 10/03/2023 - 10:00 Stadhuis - contact: BZ_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00056 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen - Tijdelijke clustering sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg. Aanpassingswerken. P002555. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2023_VB_00056 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen - Tijdelijke clustering sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg. Aanpassingswerken. P002555. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase 
Bestuursorgaan 
Datum
Jaarnummer
Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging - AG Vespa. Beheersovereenkomst 2019-2024
Raad voor maatschappelijk welzijn25 november 2019
99

Argumentatie

Voor de clustering van sociaal centrum Zurenborg en het sociaal centrum Berchem wordt een nieuwe locatie gezocht. In afwachting daarvan vraagt de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening om de twee sociale centra al tijdelijk te clusteren op de huidige locatie van het sociaal centrum Zurenborg gelegen in de Kleine Beerstraat 2 en de Steenbokstraat 1 te 2018 Antwerpen. Deze vraag tot realisatie van een clustering op deze locatie vraagt om kleine aanpassings- en opfrissingswerken. Belangrijkste werken: de inkomhal, de wachtzaal en de front-office worden gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe noden. Drie bijkomende spreekkamers worden ingericht.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 99) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst tussen het OCMW Antwerpen en AG Vespa met betrekking tot het geïntegreerd patrimoniumbeheer 2019-2024 goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het OCMW patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

  • In artikel 4 §2 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het OCMW patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij het OCMW. Het OCMW legt tevens het projectbudget vast. Dit artikel bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het OCMW patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van het OCMW. Het OCMW dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
  • In artikel 5, Lastgeving OCMW patrimonium, verleent het OCMW een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van het OCMW voor wat betreft het OCMW patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het OCMW patrimonium;
  • In artikel 6 §1 staat dat in uitvoering van deze overeenkomst, het OCMW alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt. 

Algemene financiële opmerkingen

Het totale projectbudget voor het project 'tijdelijke clustering van sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg in de Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen' wordt gebudgetteerd op 208.730,02 EUR inclusief btw waarvan er 170.000,00 EUR in opdrachthouderschap door AG Vespa wordt genomen.

De projectkosten zullen verrekend worden op:

2023/4322600000/221/2HMS050303P09994/SUB_NR/2OA040900.

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken
2HMS050303P09994 - Kleine Beerstraat_Steenbo

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt goed dat de opdracht 'tijdelijke clustering van sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg in de Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen' wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Artikel 2

Het vast bureau keurt de projectomschrijving goed van 'tijdelijke clustering van sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg in de Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen.'

Artikel 3

Het vast bureau keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hogervermelde opdracht opneemt voor een maximumbedrag  van 170.000,00 EUR inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden en onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen worden voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Artikel 4

Het vast bureau geeft opdracht aan:

Bedrijfseenheid
Taak
SDHet volledige investeringsbudget van 170.000,00 EUR inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden voorzien in de meerjarenplanning voor de tijdelijke clustering van sociaal centrum Zurenborg en sociaal centrum Berchem in de Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1 te 2018 Antwerpen.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Aanpassingswerken in functie van tijdelijke clustering van sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
170.000,00 EUR inclusief btw en 10% onvoorziene omstandigheden budgetplaats: 4322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2HMS050303P09994
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2300
4004032396