Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Punt vzw, Baggenstraat 37, 2140 Antwerpen, ondernemingsnummer 0726.873.953.

Punt vzw organiseert op 11 mei 2023 een studiedag voor hulp- en dienstverleners over seksueel geweld bij LGBTQIA+ personen. Punt vzw vraagt of de stad Antwerpen dit congres wil ondersteunen. 

Argumentatie

De stad Antwerpen wil een plek zijn waar elke bewoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen, ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Omwille van de bijdrage die Punt vzw levert aan deze doelstellingen, wordt een aanvraag tot ondersteuning ingediend. Er wordt een afsprakennota afgesloten met Punt Vzw voor de organisatie van een studiedag op 11 mei 2023 in Antwerpen. Deze studiedag wordt georganiseerd voor hulp- en dienstverleners en gaat over seksueel geweld bij LGBTQIA+ personen. Naast het sensibiliserende karakter van deze studiedag wordt actief gewerkt rond de vergroting van de kennis en handelingsbekwaamheid van hulp- en dienstverleners. 

De bedrijfsdirecteur zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze toekenning is een ika-light met volgende verschuiving uitgevoerd:

Budgetplaats 

Functiegebied 

Budgetpositie 

Oorspronkelijke bedrag 

Wijziging 

Nieuw bedrag 

Toewijzing aan uitvoerder project 

5403520000

2HMS070101A00000 

 6141

 45.661,40 EUR

 -1.250,00 EUR

44.411,40 EUR 


5403520000

2HMS070301A00000

6496800

23.548,01 EUR

+1.250,00 EUR

24.798,01 EUR

Punt Vzw 


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0701 - Non-discriminatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 1250,00 EUR nominatief toe te kennen aan Punt vzw, Baggenstraat 37, 2140 Antwerpen, ondernemingsnummer 0726.873.953. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.