Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad organiseert sinds 2011 het Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Het Kleutermenu/Buitengewoonmenu is een netoverschrijdend aanbod voor de derde kleuterklassen (of gelijkaardige klassen buitengewoon onderwijs) op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Het doel van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu is de leerlingen de kans geven om te proeven van het rijke aanbod in de stad. Sinds schooljaar 2022-2023 leggen we de focus op taal- en motorische ontwikkeling. Hiervoor werden de sportactiviteiten omgevormd tot sportreeksen.

Het samenstellen van het aanbod van activiteiten verloopt via een open oproep, met als doel een zo groot mogelijke pool met kwaliteitsvol aanbod aan te leggen waaruit scholen kunnen kiezen.

De school betaalt rechtstreeks aan de organisator waarna de stad een percentage van dit bedrag terugbetaalt aan de school in de vorm van een ondersteuning. Het reglement voorziet een verschillend percentage/bedrag naargelang welk menu gekozen wordt (Kleutermenu of Buitengewoonmenu).

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 414) de nieuwe versie van het ondersteuningsreglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu goed. 

Argumentatie

De scholen/klassen die intekenden op het Kleutermenu/Buitengewoonmenu moesten steeds zowel aan een cultuuractiviteit deelnemen als aan een sportreeks. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 laten we deze verplichte combinatie los en kan een klas kiezen of ze alleen een cultuuractiviteit volgt of alleen een sportreeks of een combinatie van sport en cultuur. De activiteiten blijven wel beperkt tot maximum twee cultuuractiviteiten en maximum twee sportreeksen per klas.

Het loslaten van de verplichte combinatie zorgt ervoor dat een school meer op maat van de klas een aanbod uit de activiteitenpool kan kiezen. 

Daarnaast zijn in het reglement enkele procedures meer verduidelijkt.

De wijziging werd ter advies voorgelegd aan de Onderwijsraad van Antwerpen op 1 maart 2023. De onderwijsraad gaf een positief advies.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het Lokaal bestuur Bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor het reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu zijn voorzien op volgend boekingsadres: 5117000000 / 2LWS020103A00000 / 6496800 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020103 - Brede leeromgeving

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het reglement 'Kleutermenu' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2022 (jaarnummer 414) op  met ingang van 15 april 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het ondersteuningsreglement 'Kleutermenu/Buitengewoonmenu'  goed met ingang van 15 april 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.