Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring 2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Beheer stedelijk patrimonium

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed. Artikel 6 §3.2 bepaalt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.".

Soortenbesluit

Binnen het natuurbeheer in Vlaanderen wordt de soortenbescherming geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van 15 mei 2009.

Het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor het Antwerpse havengebied, zoals vastgesteld voor een periode van vijf jaar op 23 mei 2014 door de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu, voorzag in een ecologisch infrastructuur netwerk (EIN) binnen en rondom het Antwerps havengebied en in een actieprogramma van inrichtings-, beheer- en monitoringmaatregelen op de gronden die deel uitmaken van dit EIN. 

Verschillende  gronden binnen het EIN van het Antwerps havengebied zijn eigendom van de stad Antwerpen. Port of Antwerp – Bruges nv (verder POAB of de erfpachter) vraagt om gronden in eigendom van de stad Antwerpen te mogen beheren en inrichten in functie van het nieuwe SBP dat hij wenst te laten opstellen.

De concrete vraag betreft een aantal percelen gelegen aan de Rode Weel te 2030 Antwerpen en in het gebied "de Zouten" in Berendrecht en aan het Bevrijdingsdok met een totale oppervlakte van 24,2 ha. De gronden zijn gesitueerd op het plan als bijlage bij dit besluit.

De marktconforme waarde van de gronden wordt geschat op 1.053.857,00 euro, de daarvan afgeleide erfpachtvergoeding bedraagt 21.077,00 euro per jaar. 

Overeenkomst bruginfrastructuur

Op 30 januari 2023 (jaarnummer 30) keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed tussen de stad Antwerpen en POAB over de bruginfrastructuur op het Eilandje.

De overeenkomst omvat vier delen:

  1. de eigendomsoverdracht van de bruginfrastructuur;
  2. afspraken inzake beheer en onderhoud;
  3. de overdracht van de bediening van de bruggen in het stadshavengebied;
  4. afspraken omtrent de Royerssluis.

Op uiterlijk 1 januari 2025 neemt de stad Antwerpen de bediening van de Nassaubrug, de Londenbrug, de Mexicobruggen en de Siberiabruggen over van POAB, ongeacht de eigendomssituatie op dat moment. 

POAB gaat in deze overeenkomst akkoord om de bijhorende personeelskost voor de bediening te financieren, vertegenwoordigd door 500.000,00 euro jaarlijks, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2030.

Argumentatie

POAB heeft in afstemming met de Antwerpse havengemeenschap en op vraag van het Agentschap Natuur en Bos beslist om een nieuw SBP voor het Antwerpse havengebied 2022-2027 (SBP2) te laten opstellen om de duurzame instandhouding van “havenspecifieke” beschermde soorten in en rondom het Antwerps havengebied te bewerkstelligen, waardoor er economische en infrastructuurprojecten in de haven kunnen gerealiseerd worden in overeenstemming met het Soortenbesluit.

POAB beheert momenteel al de gronden van De Zouten.

Gelet op het duurzaam karakter van de terbeschikkingstelling van de gronden gebeurt deze via het verlenen van een langdurig recht van erfpacht.

Gelet op deze financiële engagementen van POAB in het kader van de overdracht van de bruginfrastructuur worden de gronden kosteloos ter beschikking gesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41 tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

POAB staat in voor alle kosten verbonden aan het verlijden van de akte en is geen vergoeding verschuldigd voor de terbeschikkingstelling van de gronden.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist een recht van erfpacht te verlenen aan Port Of Antwerp – Bruges nv (BE0248.399.38), met zetel te Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen op gronden gelegen te 2030 en 2040 Antwerpen met een totale oppervlakte van 24,2 ha  aan volgende voorwaarden.

Voorwerp

Perceelnummer
Oppervlakte in m²
Perceelnummer
Oppervlakte in m²
11819B0011/00A000
51.83511819B0047/00B000
910
11819B0016/00_000
2.190
11819B0047/00D000
660
11819B0017/00B000
1.030
11819B0047/00F000
235
11819B0018/00A000
800
11819B0048/00D000
1.935
11819B0022/00B000
39.750
11819B0055/00D000
680
11819B0031/00A000
10.27011819B0055/00K000
620
11819B0032/00E000
14.30011819B0055/00L000
1.880
11819B0032/00F000
8.800
11819B0065/00T000
2.240
11819B0032/00G000
880
11819B0065/00Y000
1.165
11819B0033/00_000
5.785
11819B0065/00Z000
1.045
11819B0035/00B000
29.540
11816B0170/00C000
5.100
11819B0042/00A000
4.250
11816B0171/00F000
54.018
11819B0044/00_000
3.685
11816C0005/00F000
7.660
11819B0045/00F000
805
11044D0230/00E000
3.784


Bestemming

De gronden worden in erfpacht verleend voor natuurinrichting en natuurbeheer in het kader van het nieuw Soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse Havengebied.

Vergoeding

De erfpachter is geen vergoeding verschuldigd.

Duur

De erfpacht wordt verleend voor een termijn van 99 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Belastingen, lasten en kosten

Alle belastingen, lasten en kosten in verband met het gebruik en genot van de gronden, inclusief de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de erfpachter. Alle kosten verbonden aan de overdracht  zijn ten laste van de erfpachter, waaronder maar niet uitsluitend de kosten voor het verlijden van de akte, de opmetingskosten, de kosten voor het aanvragen van de bodemattesten en de nakoming van eventuele verplichtingen in het kader van het bodemsaneringsdecreet (oriënterend, beschrijvend onderzoek, …).

Inrichting, onderhoud en herstellingen

De erfpachter staat in voor alle inrichtings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de gronden, niets uitgezonderd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BIJLAGE CB Overzichtsplan.pdf