Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring 2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het stadsbestuur van Antwerpen streeft deze legislatuur naar voldoende, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang (bestuursakkoord 2019 – 2024, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2019, jaarnummer 42). Er is een tekort aan kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

De stad Antwerpen ondersteunt de kinderopvangsector. Eén van de maatregelen om de kinderopvangsector te stimuleren is stadspanden in concessie te geven aan private ondernemers in functie van een private kinderopvang. Eén van de stadspanden die ter beschikking werden gesteld in kader van private kinderopvang is het pand gelegen in de Drossaardstraat 19, 2140 Borgerhout. In het pand zijn renovatiewerken nodig om kwalitatieve kinderopvang te realiseren.

Op 20 januari 2023 (jaarnummer 303) keurde het college de gunning voor de uitbating van kinderopvang in het pand gelegen in de Drossaardstraat 19, 2140 Borgerhout, op basis van bestek GAC_2022_02330, aan Felies vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer 0420.427.890 goed. Aan de gunning is een investeringsondersteuning gekoppeld.

Argumentatie

Dit besluit regelt de nominatieve toekenning van de investeringsondersteuning voor een bedrag van 872.620,28 euro. Dit bedrag is een investering in het eigen stedelijk vastgoed én zorgt voor een modern, kwalitatief en duurzaam kinderdagverblijf.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid  23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Er is reeds voldoende budget voorzien in het meerjarenplan zoals laatst goedgekeurd op 28 november 2022 (jaarnummer 00665).

Er is voldoende budget voorzien op boekingsadres 5112600000/ 664800/ 2HMS020101A00000/ 2SA040945 van de budgetten 2023 en 2024.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0201 - Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de toekenning van de nominatieve investeringsondersteuning van 872.620,28 euro (654.465,21 euro in 2023 en 218.155,07 euro in 2024) aan Felies vzw (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer 0420.427.890) goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.