Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 05081) keurde het college de afsprakennota met Elegast vzw voor het bekomen van een ondersteuning van 75.000,00 EUR voor het project Casusregie Kompas+ goed.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 05530) keurde het college de afsprakennota met CAW Antwerpen vzw  voor het bekomen van een ondersteuning van 75.000,00 EUR voor het project Casusregie Kompas+ goed.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd een nominatieve ondersteuning toegekend aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 en Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0410 412 146, voor de uitvoering van het project Casusregie Kompas+.

Op 8 december 2022 werd het Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan stad Antwerpen voor een casusregisseur bij de ketenaanpak Kompas+ goedgekeurd. Deze subsidie werd verhoogd ten opzichte van de subsidie voor het werkjaar 2022, in functie van verlenging van de looptijd en indexering.

Op 6 maart 2023 (jaarnummer 100) keurde de gemeenteraad goed om de initiële ondersteuning van 37.500,00 EUR te verhogen met 12.250,00 EUR naar 49.750,00 EUR per uitvoerder.

Argumentatie

Het project Casusregie Kompas+ wordt in cofinanciering tussen Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien en Agentschap Handhaving en Justitie) uitgevoerd.

Er worden middelen voorzien vanuit Vlaanderen voor de inzet van een casusregisseur. Met dit besluit wordt voorgesteld om het bedrag van de subsidies als ondersteuning nominatief te maken voor het project Casusregie Kompas+. Het beschikbaar maken van deze middelen wordt op dezelfde zitting voorgelegd op de agenda van Financiën.

De  nominatieve toekenning van deze middelen  wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Budgetplaats

Functiegebied

Subsidie

Project

Ontvanger

Budget

2023

5361500000

2VGS010301A00000

SBT11368

Casusregie Kompas+ (Vlaanderen)

CAW Antwerpen vzw

46.289,79 EUR

2023

5361500000

2VGS010301A00000

SBT11368

Casusregie Kompas+ (Vlaanderen)

Elegast vzw

46.289,80 EUR


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijkomende nominatieve toekenning voor een casusregisseur bij het project Casusregie Kompas+ voor 2023 goed:

  • Ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604, voor een bedrag van 46.289,79 EUR.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de bijkomende nominatieve toekenning voor een casusregisseur bij het project Casusregie Kompas+ voor 2023 goed:

  • Ondersteuning aan Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0410 412 146, voor een bedrag van 46.289,80 EUR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.