Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00107 - Bestek GAC_2022_02388. Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen - Gunning - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00107 - Bestek GAC_2022_02388. Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen - Gunning - Goedkeuring 2023_VB_00107 - Bestek GAC_2022_02388. Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen werd openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2022_02388 uitgeschreven.  Op 23 maart 2023 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • BALCO BELGIUM BVBA, Tervurenlaan 412 b7 in 1150 Brussel, met ondernemingsnummer 0454.476.078;
  • EURO-MOUSSE BV, Mallaardstraat 37 in 9400 Ninove, met ondernemingsnummer 0416.428.423.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84, §3, 4° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is, voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Voorafgaand aan het onderzoek van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de inschrijvers, en alvorens de offertes inhoudelijk te beoordelen, werd bij de offerte van inschrijver BALCO BELGIUM BVBA een substantiële onregelmatigheid vastgesteld (ontbreken van prijzen in de onderdelencatalogus), zodat deze niet verder werd betrokken in het onderzoek van de aanbestedende overheid.

Inzake de kwalitatieve selectie werd de overgebleven inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden. 

De offerte van de overgebleven inschrijver werd regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Naam

Prijs (50 ptn)

Kwaliteit (20 ptn)

Aanbieden montagepakketten voor zitbanken (5 ptn)

Duurzaamheid (25 ptn)

Totaal/100

EURO-MOUSSE BV

50

14

5

14

83


Algemene financiële opmerkingen

Deze overeenkomst voorziet in de aankoop van meubilair. Deze kosten worden afgerekend op investeringskredieten.

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen, op basis van bestek GAC_2022_02388, aan EURO-MOUSSE BV, MALLAARDSTRAAT 37, 9400 NINOVE, met ondernemingsnummer 0416.428.423.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen   budgetplaats: 4401500000
budgetpositie: 240
functiegebied: 2HMS040302PA6350
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040909
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700
met orderbonsBijlagen

  • 02388_gunningsverslag.pdf