Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00105 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00105 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring 2023_VB_00105 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van 20 januari 2023 (jaarnummer 377) werd de timing voor de zevende aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Gewoonlijk voert de stad en OCMW twee aanpassingen meerjarenplan per jaar uit, één in het voorjaar en één in het najaar. De impact van de cyber-aanval vereist een bijstelling van deze aanpak. In 2023 gebeurt er daarom enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan.

In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend besluit gaat het om specifieke budgettaire dossiers die in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.

Gelijkaardige besluiten werden goedgekeurd op het college van 24 februari 2023 (jaarnummer 1078) , 10 maart 2023 (jaarnummer 1429), 31 maart 2023 (jaarnummer 1967) en 21 april 2023 (jaarnummer 2556).

Juridische grond

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."

Argumentatie

Voorstellen

1.Ondersteuning POD MI voor aankoop van voeding- en hygiënemiddelen

Op 11 september 2022 kent bij Koninklijk Besluit de federale POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) een subsidie toe van 145.218,00 euro aan OCMW Antwerpen. De looptijd om deze subsidie aan te wenden is van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023. De middelen werden nog niet opgenomen bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan en dienen dan ook in 2023 gerealiseerd te worden. 

Op dezelfde zitting zal een besluit worden voorgelegd waarin deze middelen volledig worden vastgelegd voor de aankoop van voeding om te verdelen over de 19 voedselbedelingen en 5 sociale kruideniers in Antwerpen. 

Te voorzien bedrag: 145.218,00 EUR

2. Ondersteuing POD MI voor Psychisch kwetsbare jongeren

Op 30 november 2022 kent bij Koninklijk Besluit de federale POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) een subsidie toe van 662.946,00 euro aan OCMW Antwerpen. De looptijd om deze subsidie aan te wenden is van 1 december 2022 tot en met 31 december 2023. De middelen werden nog niet opgenomen bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan. 

Op dezelfde zitting zal een besluit worden voorgelegd met het totale overzicht van de projecten die met deze subsidie in het kader van psychisch welzijn bij jongeren zullen worden opgezet. Een deel van de gesubsidieerde activiteiten zullen worden uitgevoerd door diverse externe partners die hiervoor een ondersteuning zullen ontvangen vanuit OCMW Antwerpen. Hiervoor wordt op deze zitting van het vast bureau ook een besluit voor nominatieve toekenning van deze middelen (341.180,00 euro) voorgelegd, om op de raad voor maatschappelijk welzijn van mei te laten goedkeuren. Daarnaast zijn er nog een aantal kosten die door OCMW Antwerpen zelf zullen gemaakt worden (46.320,00 euro). 

Een deel van de uitgaven werd reeds geprefinancierd vanuit bestaande middelen (275.446,00 euro), voor het andere deel van de subsidie (387.500,00)  wordt gevraagd om deze versneld in te schrijven. 

Te voorzien bedrag: 387.500,00 euro

Financieel-technisch

Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.

Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden. 

Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zesde aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2023 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. 

Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.

Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2023 opgenomen zoals vermeld in bijlage.

De ontvangsten worden verwerkt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau beslist om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2023, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het vast bureau geeft opdracht aan:

AfdelingOpdracht
Fi/meerjarenplante bewaken dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt.
FI/meerjarenplande genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2023 en SAP
FI/meerjarenplande genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2023 bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan.