Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00108 - Kunstverzekering - Deelname aan plaatsingsprocedure van de stad Antwerpen voor het afsluiten van de kunstverzekering (GAC_2023_02583), machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00108 - Kunstverzekering - Deelname aan plaatsingsprocedure van de stad Antwerpen voor het afsluiten van de kunstverzekering (GAC_2023_02583), machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring 2023_VB_00108 - Kunstverzekering - Deelname aan plaatsingsprocedure van de stad Antwerpen voor het afsluiten van de kunstverzekering (GAC_2023_02583), machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 31 maart 2024 loopt de huidige kunstverzekering (GAC_2019_00830) van de stad Antwerpen af. Om de continuïteit te waarborgen zal de stad Antwerpen een plaatsingsprocedure uitschrijven (GAC_2023_02583) om een nieuwe kunstverzekering te bekomen met ingang 1 april 2024.

Meerdere entiteiten van de groep stad Antwerpen hebben hun interesse geuit om deel te nemen aan deze plaatsingsprocedure. Daartoe zal de stad Antwerpen in toepassing van art. 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten een plaatsingsprocedure onder de vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht uitschrijven. Een occasionele gezamenlijke opdracht is een opdracht die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en voor rekening van meerdere aanbesteders.

Juridische grond

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor diensten door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. 

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 84, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

Art. 84, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in artikel 78, tweede lid, 9°. 

Argumentatie

Twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening van alle betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. Als een plaatsingsprocedure niet in haar geheel wordt uitgevoerd namens en voor rekening van de betrokken aanbestedende overheden, zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen. 

Elke aanbestedende overheid is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. 

In casu hebben meerdere entiteiten van de groep stad Antwerpen hun interesse geuit om deel te nemen aan de plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een kunstverzekering. Om te vermijden dat elke aanbestedende overheid elke beslissing apart dient goed te keuren, wat tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, vraagt de stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen om het college van de stad Antwerpen machtiging te verlenen om in naam en voor rekening van het vast bureau:

• de plaatsingsprocedure en de voorwaarden ervan vast te stellen;

• de plaatsingsprocedure te voeren en de opdracht te gunnen. 

Door de deelname van OCMW Antwerpen aan deze plaatsingsprocedure machtigt het vast bureau de stad Antwerpen om de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht voor het OCMW Antwerpen te bepalen. Dit kadert in de beoogde doelstelling van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 om een doorgedreven samenwerking tussen de gemeente en het OCMW met een zo eenduidig mogelijk politiek en ambtelijke aansturing te realiseren. De deelname is tevens aangewezen de in het kader van de effectieve verwevenheid tussen stad en OCMW, alsook in het kader van het mogelijke groepsvoordeel.

Algemene financiële opmerkingen

De betaling van de verzekeringspremie gebeurt gedecentraliseerd door de verschillende entiteiten, afhankelijk van de grootte van afname.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de deelname aan de plaatsingsprocedure van de stad Antwerpen voor het afsluiten van de kunstverzekering (GAC_2023_02583) onder de vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht goed.

Artikel 2

Het vast bureau keurt goed dat er een machtiging verleend wordt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om in naam en voor rekening van het vast bureau:

• de plaatsingsprocedure en de voorwaarden ervan vast te stellen;

• de plaatsingsprocedure te voeren en de opdracht te gunnen. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.