Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DRDE_00024 - District Deurne. Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei en binnengebied - Omgevingswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWOU11834. Aanbestedingsdocumenten - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 16/03/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DRDE_00024 - District Deurne. Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei en binnengebied - Omgevingswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWOU11834. Aanbestedingsdocumenten - Goedkeuring 2023_DRDE_00024 - District Deurne. Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei en binnengebied - Omgevingswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWOU11834. Aanbestedingsdocumenten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

kosteloze inlijving in het openbaar domein, principieel akkoord

goedkeuring college

7 juli 2017

6210

samenwerkingsovereenkomst

goedkeuring districtscollege

5 maart 2018

86

goedkeuring college

16 maart 2018

2449

desaffectatie en kosteloze overdracht

goedkeuring gemeenteraad

25 juni 2018

406

benoemen nieuwe straten site Jos Van Geellaan

Goedkeuring college

30 november 2018

10510

definitief ontwerp

goedkeuring districtscollege

18 februari 2019

41

goedkeuring college

1 maart 2019

1849

Omgevingsvergunning OMV_2019097739

goedkeuring college

7 februari 2020

1120

Het districtscollege keurde in zitting van 18 februari 2019 (jaarnummer 41) het definitief ontwerp goed voor de wegeniswerken (bestaande openbaar domein) in de Jos Van Geellaan, Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne en voor de wegenis- en omgevingswerken in het binnengebied (nieuw openbaar domein), Jos Van Geellaan, district Deurne.

Het college nam in zitting van 1 maart 2019 (jaarnummer 1849) kennis van het definitief ontwerp voor de wegeniswerken (bestaande openbaar domein) in de Jos Van Geellaan, Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne en keurde het definitief ontwerp voor de wegenis- en omgevingswerken in het binnengebied (nieuw openbaar domein), Jos Van Geellaan, district Deurne goed.

Cvba Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling de aanbestedingsdocumenten ‘Bijzonder bestek VM/B 2017’. Het betreft een bijzonder bestek opgemaakt voor opdrachten van gecombineerde werken (bouw- en infrastructuurwerken) afgesloten door sociale woonactoren.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de aanbestedingsdocumenten ter goedkeuring voor.

Argumentatie

De opdrachten gaan over Jos Van Geellaan Fase 2:

 • bouwen van 6 blokken met samen 150 appartementen, 6 rijwoningen, diverse fietsenstallingen en een stallingsgarage met 53 parkeerplaatsen (blok 7);
 • omgevingswerken;
 • de aanleg van een publiek park;
 • (her)aanleg van de omliggende straten.

Totale uitvoeringstermijn bedraagt 950 kalenderdagen, opgedeeld in fase 2a en fase 2b – 2c – 2d. De totale termijn wordt opgedeeld in 2 fases, waarbij de afzonderlijke termijnen per fase deels overlappen:

 • fase 2a: bouw + infra:
  • bouw = afbraak van de bestaande gebouwen Langblok en Zonnegloren, oprichting blokken 4, 5, 6 en 7 met tijdelijke distributiecabine gedurende de werf;
  • infra = ondergrondse infrastructuur rond blokken 4, 5, 6 en 7, onderbouw beton in functie van bereikbaarheid (excl. betonpad), heraanleg Langveldstraat;
  • uitvoeringstermijn: 700 kalenderdagen. Bouw en infra gelijktijdig in gebruik te nemen;
 • fase 2b – 2c – 2d:
  • uitvoeringstermijn: 540 kalenderdagen. Bouw en infra gelijktijdig in gebruik nemen fase 2b-2c-2d;
  • fase 2b: bouw + infra:
   • Bouw = blokken 3, 8;
   • infra = ondergrondse infrastructuur rond blok 3 en blok 8;
  • fase 2c: infra
   • parkaanleg (betonpaden, beplanting, vijver);
   • bovenbouw fase 1 (blok 1 +2);
   • bovenbouw rond blokken 4, 5, 6, en 7;
   • bovenbouw rond blokken 3 en 8;
  • fase 2d:
   • infra- Heraanleg Stevenslei.

Gunningscriteria:

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, dit is de offerte met de laagste prijs.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

 • artikel 36: de opdracht zal worden geplaatst bij openbare procedure;
 • artikel 48: twee of meerdere aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Langveldstraat en Stevenslei zijn lokale straten.

Ontwikkelingen en verkavelingen (nieuw openbaar domein) blijven een bevoegdheid van het college.

Algemene financiële opmerkingen

De kostenverdeling werd op de plenaire vergadering (VMSW) van 26 april 2018 vastgelegd als volgt:

omschrijvingten laste vanpercentage
bestaand openbaar domein
Stevenslei en van de Langveldstraat grenzend aan de projectsite
VMSW
60%
District Deurne /Rio-link
40%
Stevenslei en de Langveldstraat, die niet aan de projectsite aanleunen (aansluitingen naar respectievelijk de Herentalsebaan, de Boterlaarbaan en de Florent Pauwelslei)
District Deurne /Rio-link

100%
nieuw openbaar domein
infrastructuurwerken binnen de rooilijn, huisaansluitputjes en andere werken op privé
VMSW/WHA
100%

De afgesproken kostenverdeling zal via een “addendum uitvoering” aan de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst worden gehecht en ter goedkeuring worden voorgelegd bij de bevoegde instanties.

De kostenverdeling voor het project (wegeniswerken bestaand openbaar domein) wordt, op basis van de raming (meetstaat van het studiebureau Atelier Ruimtelijk Advies van 06/07/2022),als volgt opgesplitst:

aandeel

percentage

VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

72,87

District Deurne

15,42

Rio-link

11,71

Het budget voor deze werken is voorzien op 2DEU010101M00794/2400/5042500000/224/SUB_NR/2DE090200.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M00794 - SWOU11834 Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei (woningproject Jos Van Geellaan)

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het bijzonder bestek ‘VM/B 2017 voor opdrachten van gecombineerde werken (bouw- en infrastructuurwerken) afgesloten door sociale woonactoren’ voor het uitvoeren van de wegenis- en omgevingswerken in het binnengebied (nieuw openbaar domein), in de Jos Van Geellaan, Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne.

Artikel 2

De districtsraad keurt het bijzonder bestek ‘VM/B 2017 voor opdrachten van gecombineerde werken (bouw- en infrastructuurwerken) afgesloten door sociale woonactoren’ voor het uitvoeren van de wegeniswerken (bestaand openbaar domein) in de Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne, goed.

Artikel 3

De districtsraad machtigt Woonhaven Antwerpen om in haar naam op te treden bij de plaatsing van de overheidsopdracht.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

SWOU11834

Wegeniswerken Langveldstraat, Stevenslei


budgetplaats:5042500000
budgetpositie:224
functiegebied:2DEU010101M00794
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2DE090200
budgetperiode:2400

Volgt later bij gunning

Bijlagen

 • 242_bestek_220706.pdf
 • JVG_COMB_DEEL 1.pdf
 • JVG2_COMB_DEEL 2.pdf
 • JVG2_COMB_DEEL 3.pdf
 • 242_m_of1_220706_totaal en onderverdeling.pdf
 • 242_m_of1_220706_totaal.pdf
 • 242_of2-90 FIN_220706.pdf
 • 242_plannenlijst_220706.pdf
 • 242_of2-10 BT_220706.pdf
 • 242_of2-11 BT_220706.pdf
 • 242_of2-12 BT_220706.pdf
 • 242_of2-20 OT_220706.pdf
 • 242_of2-21 OT_220706.pdf
 • 242_of2-22 OT_220706.pdf
 • 242_of2-30 TP_220706.pdf
 • 242_of2-31 TP_220706.pdf
 • 242_of2-32 TP_220706.pdf
 • 242_of2-40 GV_220706.pdf
 • 242_of2-50 RIO_220706.pdf
 • 242_of2-51 RIO_220706.pdf
 • 242_of2-52 RIO_220706.pdf
 • 242_of2-53 RIO DET_220706.pdf
 • 242_of2-54 RIO LP_220706.pdf
 • 242_of2-60 DET_220706.pdf
 • 242_of2-71 BEPL_220706.pdf
 • 242_of2-72 BEPL_220706.pdf
 • 242_of2-73 TBBZ_220706.pdf
 • 242_of2-81 GOOT_220706.pdf
 • 242_of2-82 GOOT_220706.pdf
 • 242_of2-83 AFD_220706.pdf
 • 242_of2-84 AFD_220706.pdf