Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCDE_00165 - Voorbereiding geveltuinen Deurne-Zuid. - Najaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 12/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00165 - Voorbereiding geveltuinen Deurne-Zuid. - Najaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00165 - Voorbereiding geveltuinen Deurne-Zuid. - Najaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Argumentatie

Voor het aanleggen van geveltuinen in het najaar van 2022 en in de loop van 2023 werd op 1 augustus 2022 een offertevraag uitgeschreven.

Naar schatting zullen per jaar ongeveer 80-100 bewoners op dit aanbod ingaan.

De opdracht werd gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 80 punten;
  2. plan van aanpak op een totaal van 20 punten.

Van de 3 aangeschreven firma's diende Dolmans Landscaping BVBA, Dellestraat 5 te 3560 Lummen (ondernemingsnummer BE0458.736.061) de best beoordeelde offerte in. 

De geveltuinen in Deurne-Noord werden al aangelegd. Bij een volgende aanlegronde is Deurne-Zuid aan de beurt. 

Voor Deurne-Zuid gaat het over 79 geveltuinen.  Wegens veel afwijkende afmetingen werd aan de aannemer gevraagd om een offerte te bezorgen op basis van een gedetailleerde meetstaat.

De aannemer bezorgde offerte 12P2303790 van 24 april 2023 voor een bedrag van 41.080,71 EUR incl. BTW 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010102 - Groen en begraafplaatsen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de bestelbon voor een bedrag van 41.080,71 EUR goed. Dit wordt uitgevoerd door de firma Dolmans Landscaping BVBA, Dellestraat 5, 3560 Lummen (Ondernemingsnummer 0458.736.061)Bestelbon 4005555905 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Dolmans Landscaping BVBA
Dellestraat 5
3560 Lummen
Ondernemingsnummer: 0458.736.061
IBAN: NL23INGB0674584457
41.080,71EURbudgetplaats: 5044000000
budgetpositie:61414
functiegebied: 2DEU010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090680
budgetperiode: 2300
4005555905