Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCDE_00055 - District Deurne. Tweemontstraat - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 06/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00055 - District Deurne. Tweemontstraat - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCDE_00055 - District Deurne. Tweemontstraat - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Tweemontstraat in het district Deurne:
  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 30 september 2022 (jaarnummer 8038);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kronenburg";
  • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Naar aanleiding van een melding betreffende de zichtbaarheid en veiligheid ter hoogte van het kruispunt van de Tweemontstraat en de Meyersstraat, werd een onderzoek ingesteld. In afwachting van de geplande infrastructurele heraanleg van de Tweemontstraat, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om een verdrijvingsvlak in te richten ter hoogte van het nummer 85 om zo de zichtbaarheid op het kruispunt te vergroten.

Argumentatie

Een verdrijvingsvlak (inclusief twee breekpaaltjes) wordt ingericht ter hoogte van het nummer 85. Tevens wordt de bestaande oversteekplaats verlengd. Op deze manier wordt de zichtbaarheid op het kruispunt verhoogd.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Regelgeving: bevoegdheid

  • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 13 februari 2022 Gunstig onder voorwaarden

De verkeerspolitie heeft vanuit veiligheidsoogpunt volgende opmerking tegen een 6-maand durende proefopstelling in de Tweemontstraat:

Volgens Artikel 2.I.4° is het verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:

  • Op de rijbaan op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen

Het aan te brengen verdrijvingsvlak dient dus 5m x 2m  zijn.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) heeft akte genomen van de opmerking. Daar de locatie van het voetpad niet ideaal is uitgevoerd en in de nakende heraanleg een andere plaatsgesteldheid is gekozen, behouden we in deze proefopstelling de huidige afmetingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0105 - Een betrokken Deurne
2DEU010501 - Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling in de Tweemontstraat.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.