Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCDE_00056 - Ondersteuning - Jeugdwerk - Jongerenvereniging Fleks vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 06/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00056 - Ondersteuning - Jeugdwerk - Jongerenvereniging Fleks vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00056 - Ondersteuning - Jeugdwerk - Jongerenvereniging Fleks vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 130), zijn middelen ingeschreven om jongerenvereniging Fleks vzw te ondersteunen voor het organiseren van een jeugdaanbod in Deurne.

Op 25 januari 2021 keurde het districtscollege van Deurne de afsprakennota met jongerenvereniging Fleks, met looptijd van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2025,  goed (jaarnummer 26). In deze afsprakennota was een ondersteuning voorzien van 2.500,00 EUR. 

In aanpassing 5 van de meerjarenplanning 2020-2025 keurde de districtsraad goed om de ondersteuning aan jongerenvereniging Fleks vzw jaarlijks te verhogen van 2.500,00 EUR naar 5.000,00 EUR (19 mei 2022, jaarnummer 58).

Hiervoor werd een addendum bij de afsprakennota opgemaakt voor jongerenvereniging Fleks vzw. Het addendum, met looptijd van 1 januari 2022 tot 31 december 2025, werd goedgekeurd door het districtscollege op 27 juni 2022 (jaarnummer 208).

Argumentatie

Op woensdag 30 december 2022 was er een inhoudelijk evaluatiegesprek met de verantwoordelijken van jongerenvereniging Fleks vzw en met het district Deurne.

Zowel uit het inhoudelijk evaluatiegesprek als uit de financiële verantwoordingsstukken bleek dat aan de voorwaarden en de voorop gestelde doelen in de afsprakennota voldaan is.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan Jongerenvereniging Fleks vzw, Victor De Langhestraat 73, 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0721 655 848, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Jongerenvereniging Fleks vzw 
Victor De Langhestraat 73
2100 Deurne
Ondernemingsnummer 0721 655 848
IBAN BE64 7390 1438 0552
5.000,00 EURbudgetplaats: 5041000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090759
budgetperiode: 2300
4505147635