Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCDE_00057 - Financiën - Meerjarenbegroting 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light voor reglement Buurtboost - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 06/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00057 - Financiën - Meerjarenbegroting 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light voor reglement Buurtboost - Goedkeuring 2023_DCDE_00057 - Financiën - Meerjarenbegroting 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light voor reglement Buurtboost - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 17 februari 2020 (jaarnummer 43) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.
De districtsraad nam op 23 april 2020 (jaarnummer 40) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 17 november  2022  (jaarnummer 130) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight), binnen de wettelijke grenzen, wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
 
De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt. Bij verschuivingen van kredieten tussen actieplannen is het districtscollege de finale goedkeurder.
 
Met dit besluit wordt volgende IKAlight goedgekeurd: 

Voor een nieuw reglement Buurtboost onder actieplan 2DEU010202_Sociaal beleid/actie 2DEU010202_Sociaal beleid wordt vanuit de budgetlijn reglement ondersteuning projecten (198.500 EUR/jaar)  onder  actieplan 2DEU0103_Een bruisend Deurne/actie 2DEU010306_Verenigingen een budget vrijgemaakt van 4.000 EUR voor de jaren 2023 tot 2025.

De goedkeuring van het nieuwe reglement Buurtboost zal via aparte besluitvorming gebeuren.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.
 
Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023, 2024 en 2025 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010306 - Verenigingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light, voor het nieuwe reglement Buurtboost, op de kredieten 2023, 2024 en 2025 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:


 

Jaar

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied

Subsidie

Krediet voor

Beschikbaar

IKA-light

Krediet na

1

A:

2023

5046000000

EXP

U

6496800

2DEU010202A00000

SUB_NR

4.875,00

4.875,00

4.000,00

8875,00

B:

5046500000

EXP

U

6496800

2DEU010306A00000

SUB_NR

257.750,00

236.695,00

-4.000,00

253.750,00

2

A:

2024

5046000000

EXP

U

6496800

2DEU010202A00000

SUB_NR

4.875,00

4.875,00

4.000,00

8875,00

B:

5046500000

EXP

U

6496800

2DEU010306A00000

SUB_NR

256.000,00

256.000,00

-4.000,00

252.000,00

3

A:

2025

5046000000

EXP

U

6496800

2DEU010202A00000

SUB_NR

4.875,00

4.875,00

4.000,00

8875,00

B:

5046500000

EXP

U

6496800

2DEU010306A00000

SUB_NR

256.000,00

256.000,00

-4.000,00

252.000,00