Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00078 - Tweegezusterslaan. Heraanleg speelterrein. SWOU12280A - Wijziging opdracht 2. Aangepaste eindafrekening. Bijkomende vastlegging - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00078 - Tweegezusterslaan. Heraanleg speelterrein. SWOU12280A - Wijziging opdracht 2. Aangepaste eindafrekening. Bijkomende vastlegging - Goedkeuring 2023_DCDE_00078 - Tweegezusterslaan. Heraanleg speelterrein. SWOU12280A - Wijziging opdracht 2. Aangepaste eindafrekening. Bijkomende vastlegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

GAC_2020_01470

goedkeuring districtscollege

14 december 2020

341

Aanbesteding

 --

26 januari 2021

 --

Gunning

goedkeuring districtscollege

7 juni 2021

160

Verzenden gunningsbrief

 --

8 juni 2021

 --

WO 1:
30.242,00 EUR (exclusief btw)
Eindafrekening

goedkeuring districtscollege

29 augustus 2022

256

Op 7 juni 2021 (jaarnummer 160) gunde het districtscollege Deurne de "Heraanleg speelterrein Tweegezusterslaan" aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert BVBA, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke (ondernemingsnummer 0405.009.246), tegen een bedrag van 157.024,79 EUR exclusief btw. De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek GAC_2020_01470.

De gunningsbrief werd verzonden op 8 juni 2021.

Op 29 augustus 2022 (jaarnummer 256) keurde het districtscollege de wijziging opdracht 1 en de eindafrekening goed. De firma Aannemersbedrijf Buytaert BVBA bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling alsnog een afrekening.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte hiervoor wijziging opdracht 2 (WO2) en een aangepaste eindafrekening op.

Argumentatie

Wijziging opdracht 2

OP post

Omschrijving

OP6

Meerprijs voor het uitvoeren van extra grondwerken

Termijnverlenging: 2 werkdagen
Prijsherziening: basiscontract

Het ingediende verrekeningsvoorstel is aanvaardbaar en de opgegeven prijzen zijn marktconform.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om de wijziging opdracht 2 goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:

Wijziging opdracht 2

Omschrijving

Ten laste van district Deurne

WO 2 in meer

6.418,12

21% btw

1.347,81

Totaal

7.765,93


Eindafrekening

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de aangepaste eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.

Omschrijving

Bedrag (exclusief btw)

Inschrijvingsprijs

157.024,79

Pluswerken

36.660,12

Vermoedelijke hoeveelheid in meer

40,82

Vermoedelijke hoeveelheid in min

-986,86

Totaal

192.738,87

21% btw

40.475,16

Afrondingsfout btw

0,01

Algemeen totaal

233.214,04

Vastgelegd budget

225.448,11

Bijkomend vast te leggen budget

7.765,93


Bijkomende vastlegging

Voor de uitvoering van deze werken zal de firma Aannemersbedrijf Buytaert voor wijziging opdracht 2 een bisstaat indienen voor een bedrag van 7.765,93 EUR (inclusief btw). Om de te verwachte facturen te kunnen betalen dient men een bijkomend budget van 7.765,93 EUR (inclusief btw) te voorzien.

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 10 december 2018 (jaarnummer 456) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    1. de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan 5.500,00 EUR: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Juridische grond

Artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Het speelterrein op de Tweegezusterslaan bevindt zich op een lokaal plein.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget

Restbudget

Ten laste van district Deurne

4005453255

Gunning

190.000,00

1.144,71

4105060538

Bijkomende vastlegging

35.448,11

35.448,11

4105063804

Bijkomende vastlegging

7.765,93

7.765,93

Totaal

 

 

44.358,75

Firma Aannemersbedrijf Buytaert zal voor deze werken bisstaat 1 indienen voor een bedrag van 36.592,82 EUR (inclusief btw) en bisstaat 2 voor een bedrag van 7.765,93 EUR (inclusief btw).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010103 - Speel- en sportruimtes
2DEU010103M01326 - SWOU12280 Tweegezusterslaan (speelterrein)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 2 in meerwerken, voor een bedrag van 6.418,12 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Aannemersbedrijf Buytaert, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke (ondernemingsnummer 0405.009.246) op basis van bestek GAC_2020_01470 (SWOU12280), goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt een termijnverlenging van 2 werkdagen goed.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de (aangepaste) eindafrekening, voor een bedrag van 233.214,04 EUR (inclusief btw), goed voor de heraanleg van het speelterrein in de Tweegezusterslaan, district Deurne, uitgevoerd door de firma Aannemersbedrijf Buytaert, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke (ondernemingsnummer 0405.009.246) op basis van bestek GAC_2020_01470 (SWOU12280).

Artikel 4

Het districtscollege keurt de bijkomende vastlegging van 7.765,93 EUR (inclusief btw), op naam van de firma Aannemersbedrijf Buytaert goed.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wijziging opdracht 2
Tweegezusterslaan
Heraanleg speelterrein
(SWOU12280A)

Aannemersbedrijf Buytaert
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke

ondernemingsnummer:
0405.009.246
rekeningnummer:
BE12 2930 3945 3692

7.765,93 EUR

budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2DEU010103M01326
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090741
budgetperiode: 2300

 4105063804Bijlagen

  • 20230313_eindafrekening.xlsx
  • 20221114_12280A_WO02_meetstaat.xlsm