Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00081 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Drakenhoflaan, district Deurne (dossiernummer 2023_36). Vellen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00081 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Drakenhoflaan, district Deurne (dossiernummer 2023_36). Vellen van één boom - Goedkeuring 2023_DCDE_00081 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Drakenhoflaan, district Deurne (dossiernummer 2023_36). Vellen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op de Drakenhoflaan, ter hoogte van huisnummer 129, district Deurne moet één boom geveld worden.

Argumentatie

De boom die geveld moet worden, is één Prunus cerasifera 'nigra' (kerspruim- stamomtrek 120 cm). De stamvoet van de boom is aangetast door boomgaardvuurzwam. Deze schimmel breekt de structuur van het hout af, waardoor er een verhoogd risico ontstaat op tak en stambreuk. Deze boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt na de heraanleg van de straat vervangen door één Prunus padus 'Albertii' (gewone vogelkers - plantmaat stamomtrek 18/20 cm).

Wijkoverleg van het district Deurne zal de buurtbewoners over de geplande ingreep inlichten met een infobrief.

Juridische grond

Artikel 4.2.1, 3° van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat er een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor het vellen van bomen die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld, een stamomtrek hebben van 1 meter en die geen deel uitmaken van begroeide oppervlakten, zoals vermeld in het Bosdecreet van 13 juni 1990.

 Artikel 4.7.1, §2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat de Vlaamse Regering de handelingen van algemeen belang of van publiekrechtelijke [...] rechtspersonen kan aanwijzen, dewelke omwille van hun beperkte ruimtelijke impact of de eenvoud van het dossier binnen de reguliere procedure worden behandeld.

Artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester bepaalt dat het vellen van bomen die op gemeentelijk openbaar domein gelegen zijn en geen deel uitmaken van een bos worden behandeld binnen de reguliere procedure zoals voorzien in artikel 4.7.1., §2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

Art. 4.7.12. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat een vergunning binnen de reguliere procedure wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de vergunning gelegen is.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

De Drakenhoflaan is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Prunus cerasifera 'nigra' (kerspruim- stamomtrek 120 cm) wordt geveld op de Drakenhoflaan, district Deurne. Deze boom wordt na de heraanleg van de straat vervangen door één Prunus padus 'Albertii' (gewone vogelkers - plantmaat stamomtrek 18/20 cm).

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om een omgevingsvergunning af te leveren voor het vellen van hogervermelde boom.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district Deurne inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
DE-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Foto_2023_36.pdf
  • inplantingsplan_2023_36.pdf