Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00082 - Correctiebestelling - voorbereiding geveltuinen - Regularisatie correctiebestelbon - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00082 - Correctiebestelling - voorbereiding geveltuinen - Regularisatie correctiebestelbon - Goedkeuring 2023_DCDE_00082 - Correctiebestelling - voorbereiding geveltuinen - Regularisatie correctiebestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Argumentatie

Voor het aanleggen van geveltuinen in het najaar van 2022 en in de loop van 2023 werd op 1 augustus 2022 een offertevraag uitgeschreven.

Naar schatting zullen per jaar ongeveer 80-100 bewoners op dit aanbod ingaan.

De opdracht werd gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 80 punten;
  2. plan van aanpak op een totaal van 20 punten.

Van de 3 aangeschreven firma's diende Dolmans Landscaping BVBA, Dellestraat 5 te 3560 Lummen (ondernemingsnummer BE0458.736.061) de best beoordeelde offerte in. 

Wegens veel afwijkende afmetingen bij het uitvoeren van de geveltuinen, kon de aannemer nog geen gedetailleerde meetstaat doorsturen. Bijkomend stonden exacte locaties in het systeem, waar de geveltuinen moesten komen, geblokkeerd door de cyberaanval.  Wegens ruimte in de kalender van de aannemer en de gunstige periode in het jaar om nadien nog aan te kunnen planten, werden de werken in december aangevat voor Deurne-Noord. Door de firma werden ondertussen 65 geveltuinen aangelegd.

De precieze meetstaat werd nadien verzonden, daarvoor werd een correctiebestelbon opgemaakt voor 65 geveltuinen in Deurne-Noord voor een bedrag van 20.587,55 EUR (inclusief 21% BTW).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010102 - Groen en begraafplaatsen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling voor een bedrag van 20.587,55 EUR (17.014,50 EUR + 3.573,05 EUR BTW), goed. Dit werd uitgevoerd door de firma Dolmans Landscaping BVBA, Dellestraat 5, 3560 Lummen (Ondernemingsnummer 0458.736.061)Bestelbon 4005548138 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Dolmans Landscaping BVBA
Dellestraat 5
3560 Lummen
Ondernemingsnummer: 0458.736.061
IBAN: NL23INGB0674584457
20.587,55 EURbudgetplaats: 5044000000
budgetpositie:61414
functiegebied: 2DEU010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090680
budgetperiode: 2300
4005548138