Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCDE_00147 - Financiën - Meerjarenbegroting 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light voor bijkomende ondersteuning Gitaarfestival 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 22/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DCDE_00147 - Financiën - Meerjarenbegroting 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light voor bijkomende ondersteuning Gitaarfestival 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00147 - Financiën - Meerjarenbegroting 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light voor bijkomende ondersteuning Gitaarfestival 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 17 februari 2020 (jaarnummer 43) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.
De districtsraad nam op 23 april 2020 (jaarnummer 40) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 17 november  2022  (jaarnummer 130) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.
 
Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight), binnen de wettelijke grenzen, wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
 
De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt. Bij verschuivingen van kredieten tussen actieplannen is het districtscollege de finale goedkeurder.
 
Met dit besluit wordt volgende IKAlight goedgekeurd: 

Vanuit het budget onder actieplan 2DEU0107 - Strategisch programma  100% Digitaal/actie 2DEU010701 - Strategisch programma: Digitale communicatie wordt in 2023 een budget van 7.000 EUR verschoven voor een bijkomende ondersteuning van 7.000 EUR voor de organisatie van het Gitaarfestival in 2023 door de vzw Rode Productions (BE0539848055).

De nominatieve toekenning van de bijkomende 7.000 EUR aan de vzw Rode Productions (BE0539848055) zal via aparte besluitvorming gebeuren.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010301 - Cultuur

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light, voor de bijkomende ondersteuning aan de vzw Rode Productions (BE0539848055) voor de organisatie van het Gitaarfestival 2023, op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:


 

Jaar

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied

Subsidie

Krediet voor

Beschikbaar

IKA-light

Krediet na

1

A:

2023

5043500000

EXP

U

6141

2DEU010701A00000

SUB_NR

72.279,00

72.279,00

-7.000,00

65.279,00

B:

5042000000

EXP

U

6496800

2DEU010301A00000

SUB_NR

26.150,00

3.000,00

7.000,00

33.150,00