Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCDE_00034 - District Deurne. Merksemsesteenweg - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 13/02/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00034 - District Deurne. Merksemsesteenweg - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCDE_00034 - District Deurne. Merksemsesteenweg - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Merksemsesteenweg in het district Deurne:
 • behoort gedeeltelijk tot het beheer van de stad Antwerpen, namelijk het deel naast de brug en tussen de Bisschoppenhoflaan en de De Berlaimontstraat;
 • is deels een gewestweg (brug) waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8478);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Confortalei";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het parkeerverbod, tegenover nummer 177, naast de brug wordt steeds genegeerd. Om dit op te lossen, worden er fietsenstallingen geplaatst.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het parkeerverbod (E1), van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 uur tot 17.00 uur, aan de aangelegde parkeervakken tegenover nummer 177, over een afstand van 15 meter, wordt verwijderd. In plaats daarvan worden fietsenstallingen geplaatst.
De parkeerbalans vermindert permanent met vijf parkeerplaatsen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Merksemsesteenweg in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 9 oktober 2020 (jaarnummer 8478).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen