Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCDE_00033 - Sociaal beleid - Ondersteuning sociale kruidenier - Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 13/02/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00033 - Sociaal beleid - Ondersteuning sociale kruidenier - Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00033 - Sociaal beleid - Ondersteuning sociale kruidenier - Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het aangepast meerjarenplan 6 van 2022, goedgekeurd door de districtsraad op 17 november 2022 met jaarnummer 130, is een nominatieve ondersteuning toegekend voor de jaren 2023, 2024 en 2025  aan Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Gasstraat 14, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer: 0425.500.396 van 35.000,00 EUR per jaar voor het project Sociale Kruidenier. 


Argumentatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Gasstraat 14, 2060 Antwerpen diende de opgelegde verantwoording tijdig in.

De verantwoordingsstukken werden getoetst aan de voorwaarden in de afsprakennota. Daaruit blijkt dat de ondersteuning gebruikt werd voor het vooropgestelde doel.

De volgende schijf van de ondersteuning voor het jaar 2023, ten belope van een bedrag van 35.000,00 EUR, kan uitbetaald worden.


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Door middel van collegiale brieven werd aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om deze ondersteuning te mogen doen.

De toestemming om de middelen voor sociaal beleid te investeren in deze actie werd verkregen van het college op 18 november 2022 (jaarnummer 9287)
 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010202 - Sociaal beleid

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw, Gasstraat 14, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0425.500.396 voor een bedrag van 35.000,00 EUR voor het project Sociale Kruidenier, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad
Gasstraat 14, 2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0425500396
IBAN: BE69 5230 8023 8778
35.000,00 EUR
budgetplaats: 5040100000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090909
budgetperiode: 2300
4505147614

Bijlagen

  • DCDE_Sociale Kruidenier_bijlage 1_Addendum bedrag ondersteuning (1).pdf
  • Afsprakennota_Social_Kruidenier.pdf