Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCDE_00068 - Koningsarendlaan. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12613A - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 20/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00068 - Koningsarendlaan. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12613A - Goedkeuring 2023_DCDE_00068 - Koningsarendlaan. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12613A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege wenst drie kruispunten te vernieuwen en twee versmallingen aan te leggen.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12613A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12613A op, voor een bedrag van 293.762,80 EUR (exclusief btw). Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Deurne
293.762,80
113.011,12
85.422,52
492.196,44
Uitvoeringstermijn: 98 werkdagen.
Prijsherziening en Overschrijding VHPeriode van opmaak: januari 2023
Posten exclusief bitumineuze verhardingen
76.031,6726,70% Actuele prijsherziening
Overschrijding VH
36.979,4510%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Koningsarendlaan is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005546316 opgemaakt voor een bedrag van 492.196,44 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M02433 - SWOU12613 Koningsarendlaan (snelheidsremming_QW_ABU)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU12613A, Koningsarendlaan, district Deurne, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 293.762,80 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 492.196,44 (in EUR). 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12613A
Koningsarendlaan

Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
492.196,44 EUR
budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2DEU010101M02433
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2300
4005546316Bijlagen

  • 20230208_Koningsarendlaan_12613.xlsx
  • 20230210_12613_UP_BT_NT-1-200.pdf