Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCDE_00067 - Van Hovestraat. Wegeniswerken. SWOU12837 - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 20/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00067 - Van Hovestraat. Wegeniswerken. SWOU12837 - Voorontwerp - Goedkeuring 2023_DCDE_00067 - Van Hovestraat. Wegeniswerken. SWOU12837 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege Deurne

4 april 2022

102

goedkeuring districtscollege Borgerhout19 april 202279

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college

13 mei 2022

3979

infomoment bewoners

 --

21 juni 2022

 --

adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

7 november 2022

 --

Het districtscollege van Deurne keurde in zitting van 4 april 2022 (jaarnummer 102) de projectdefinitie en concept voor de wegeniswerken voor de aanleg van een tuinstraat in de Van Hovestraat, district Borgerhout/Deurne goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het districtscollege van Borgerhout keurde in zitting van 19 april 2022 (jaarnummer 79) de projectdefinitie en concept voor de wegeniswerken voor de aanleg van een tuinstraat in de Van Hovestraat, district Borgerhout/Deurne goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 13 mei 2022 (jaarnummer 3979) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Het districtscollege Borgerhout en het districtscollege Deurne wensen, binnen het kader van Antwerpen Breekt Uit, de Van Hovestraat aan te leggen als tuinstraat. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het plan werd verder uitgewerkt en gedetailleerd. De centrale ruimte is qua vormgeving, materiaal en inrichting duidelijker onderscheiden van de rest van de straat.
 • De toegangen van de straat werden verder uitgewerkt: er werden extra groenvakken met vijf extra nieuwe bomen toegevoegd, evenals enkele fietsbeugels.
 • Er werd een voorstel gedaan om een gedeelte van het Muggenberghof in te richten als publiek toegankelijke ruimte met buurtfietsenstalling, zit- en speelaanleidingen. Dit voorstel dient nog verder met de betrokken partijen onderhandeld te worden.
 • De centrale comfortstrook werd voldoende breed gemaakt: 2,50 meter.
 • Er werden in de mate van het mogelijke maatregelen genomen om foutparkeerders te weren. De vrije doorgangsbreedte en opstelruimte van 4 meter voor de brandweer moet gegarandeerd blijven.
 • Er zal in overleg met de dienst Stadsreiniging bekeken worden of het wenselijk is de huisvuilaanbieding op de hoeken van de straat te organiseren.

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van 25 plaatsen in de bestaande toestand naar 21 plaatsen in de nieuwe toestand. Dat is het maximale aantal dat mogelijk is binnen het goedgekeurde concept van een tuinstraat met centrale groene verblijfsruimte.

Het voorontwerp resulteert in een positieve fietsparkeerbalans van 0 plaatsen in de bestaande toestand naar 28 plaatsen in de nieuwe toestand.

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans van 10 bomen in de bestaande toestand naar 18 bomen in de nieuwe toestand.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Van Hovestraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gemengd systeem in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.
In de volgende fase zullen de ontwerpmaatregelen opgenomen worden die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Van Hovestraat is een lokale straat.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 21 juni 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op

 • SUB_NR/INTERN/5042500000/224/2DEU010101M02153/2DE090200/2300/2400.
 • SUB_NR/INTERN/5032500000/224/2BOR010301M02153/2BO090200/2300/2400.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het Coördinatieoverleg Openbaar Domein geeft gunstig advies op het voorontwerp op voorwaarde dat:

 • het centrale pleinconcept verder uitgewerkt wordt als een gelijkgrondse inrichting, met behoud van de “Look en Feel” van een pleinruimte in de straat, en rekening houdend met de noodzakelijke asverschuivingen binnen het woonerf;
  • dit is in het voorontwerp verwerkt.
 • onderzocht wordt of de parkeerbalans nog geoptimaliseerd kan worden, rekening houdend met de generieke maatvoering van parkeerplaatsen, zonder het concept van een centrale parkeervrije groene verblijfsruimte binnen de tuinstraat te hypothekeren;
  • dit werd onderzocht in overleg met district Deurne, het is niet mogelijk om in de straat extra parkeerplaatsen toe te voegen zonder afbreuk te doen aan het goedgekeurde concept van een tuinstraat met centrale groene verblijfsruimte.
 • onderzocht wordt of de groenvakken (tegen de gevels) in het centrale gedeelte verlengd kunnen worden tot aan de boordsteen;
  • dit is in het voorontwerp verwerkt.
 • onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de boom op het pleintje voor Muggenberghof om te vormen tot toekomstboom;
  • de mogelijkheden om het pleintje voor het Muggenberghof mee te nemen in het project worden verder onderzocht in de volgende fase, indien dit mogelijk blijkt te zijn, zal verder met de groendienst bekeken worden hoe de groeikansen voor de bomen geoptimaliseerd kunnen worden.
 • de zones in grasbetontegels, naar breedte en inplanting, worden  herbekeken, rekening houdend met de minimum breedte en comfort voor de passage van twee fietsers;
  • dit is in het voorontwerp verwerkt, de zone voor fietsers is nu 2,50 meter breed.
 • de vormgeving van de groenvakken, ter hoogte van de kruispunten, worden herbekeken, zodat ze een minder verkeersbegeleidend karakter krijgen;
  • dit is in het voorontwerp verwerkt.
 • voldoende zitbanken voorzien worden (van arm- en rugleuning) en  fietsbeugels ingeplant worden op de hoeken van de straat;
  • de definitieve keuze en inplanting van straatmeubilair wordt in de volgende fase onderzocht en verder afgestemd met de bewoners.
 • P-tegels in de parkeerplaatsen voorzien worden conform de principes van het Draaiboek openbaar Domein;
  • dit is in het voorontwerp verwerkt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M02153 - SWOU12837 Van Hovestraat (tuinstraat_ABU)
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.
2BOR010301M02153 - SWOU12837 Van Hovestraat (tuinstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp (28 november 2022) voor wegeniswerken in de Van Hovestraat, district Borgerhout/ Deurne, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp.

SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

 • 20221128_12837_VO_BT_NT.pdf
 • 20220621_Verslag_VanHovestraat_Workshop2_21juni2022.pdf
 • 20221128_12837_VO_CB.pdf