Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCDE_00071 - Regionaal Landschap de Voorkempen vzw - Bijdrage lidmaatschap werkingsjaar 2023 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 20/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00071 - Regionaal Landschap de Voorkempen vzw - Bijdrage lidmaatschap werkingsjaar 2023 - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCDE_00071 - Regionaal Landschap de Voorkempen vzw - Bijdrage lidmaatschap werkingsjaar 2023 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met haar besluit 2017_GR_00463 van 25 september 2017 bekrachtigt de gemeenteraad de toetreding van het district Deurne tot de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen.

Op 17 november 2022 keurde de districtsraad de Beleids- en Beheerscyclus  - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed (2022_DRDE_00130).

Met mail van 30 augustus 2022 deelt de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen mee dat de bijdrage  5.837,76 EUR bedraagt voor het jaar 2023. Zij vraagt tevens om een bestelbonnummer te bezorgen, zodat de schuldvordering kan ingestuurd worden.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.  Dit is een jaarlijks lidmaatschap van het district Deurne.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. 

Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010102 - Groen en begraafplaatsen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging van het lidmaatschap voor het werkingsjaar 2023 van de vzw Regionaal Landschap de Voorkempen, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst (ondernemingsnummer 0898.729.546) voor een bedrag van 5.837,76 EUR, goed. Hiervoor werd bestelbon 4005548129 gemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw

Schildesteenweg 99

2520 Ranst

rekeningnummer: BE78 7380 2499 3686

ondernemingsnummer: 0898.729.546

5.837,76 EUR budgetplaats: 5040500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2DEU010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090190
budgetperiode: 2300

4005548129