Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCDE_00130 - GAC/2020/01392/P1/DE04 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 08/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00130 - GAC/2020/01392/P1/DE04 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2023_DCDE_00130 - GAC/2020/01392/P1/DE04 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Het districtscollege is bevoegd voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale pleinen met sportaccomodatie (artikel 3), en de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale speelterreinen (artikel 4).

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale terreinen.

Argumentatie

Om structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen en aan speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in het district Deurne te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1, een nieuwe deelopdracht DE04 goed te keuren en een krediet van 18.804,13 EUR (onvoorziene omstandigheden en btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405.009.246.

werken

prijs offerte exclusief btw

10% onvoorziene kostentotaal inclusief onvoorziene kostenherziening 1,21373%totaal inclusief herziening
btw 21%

prijs offerte inclusief herziening en inclusief btw

zandbakken11.640,00 EUR1.164,00 EUR12.804,00 EUR2.736,60 EUR15.540,60 EUR
3.263,53 EUR
18.804,13 EUR

Algemene financiële opmerkingen

District Deurne maakte voor deze werken bestelbon 4005550885 op voor een bedrag van 18.804,13 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010103 - Speel- en sportruimtes

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/DE04, voor structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in district Deurne, voor een bedrag van 15.540,60 EUR + 3.263,53  EUR (21% btw) = 18.804,13 EUR, goed. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen GAC/2020/01392/P1/DE04

vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405.009.246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

18.804,13 EUR
inclusief btw
budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2DEU010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090741
budgetperiode: 2300 
4005550885