Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

2023_DCDE_00120 - Boshovestraat, Bosschaert de Bouwellei. Wegeniswerken. SWOU12447 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 02/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00120 - Boshovestraat, Bosschaert de Bouwellei. Wegeniswerken. SWOU12447 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2023_DCDE_00120 - Boshovestraat, Bosschaert de Bouwellei. Wegeniswerken. SWOU12447 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

adviezen 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

3 april 2023

--

Ambitie

Het pleintje ter hoogte van de Boshovestraat opwaarderen tot een groene buurtplek.  

 • De leefbaarheid en het comfort maximaliseren door de plek autoluw te maken via een doorgang voor enkel hulpdiensten, fietsers en voetgangers. 
 • Inzetten op klimaatrobuuste maatregelen zoals ontharden, vergroenen en verblauwen om de biodiversiteit te verhogen. 
 • De gebruikskwaliteit verbeteren door het inrichten van een groene leefomgeving met voldoende verblijfs- en speelruimte.

Het kruispunt Paulus Beyestraat en Bosschaert de Bouwellei heraanleggen tot een verkeersveilig kruispunt om een vlotte doorgang te verzekeren. 

Argumentatie

Het pleintje ter hoogte van de Boshovestraat wordt gekenmerkt door veel verharding. Er zijn enkele waardevolle bomen aanwezig, maar verder beperkt het groen zich tot kijkgroen. De gebruikskwaliteit is ondermaats. De vele verharding en de huidige rijbaan, die door het plein loopt, zorgen ervoor dat de plek niet aanvoelt als een echte verblijfs- en speelruimte.
Het kruispunt Paulus Beyestraat - Bosschaert de Bouwellei is niet verkeersveilig. Er is slechts een beperkte draairuimte voorzien, die geen vlotte doorgang biedt aan hulpdiensten en de afvalophaling.  

Het pleintje wordt opgewaardeerd tot een buurtplek met aandacht voor verkeersveiligheid, groen, water en verblijfs- en speelruimte. Het kruispunt wordt aangepakt om de verkeersveiligheid te garanderen.
Dankzij de heraanleg van het pleintje en het kruispunt wordt de algemene leefbaarheid voor de buurt verbeterd.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • Boshovestraat blijft dubbelrichting maar geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van plein (Bosschaert de Bouwellei) door ontharding. Doorgang voor hulpdiensten blijft verzekerd;
 • Circulatie voor fietsers blijft ongewijzigd;
 • Verkeersplateau op kruispunt blijft behouden;
 • Snelheid: behoud 30km/u;
 • Zebrapaden verdwijnen, zodat men overal kan oversteken aan plein.

Parkeerbalans
Het projectgebied omvat geen parkeerplaatsen. 

Bomenbalans
Het concept resulteert in een positieve bomenbalans.
Op het pleintje staan er 6 bomen waarvan er 1 verdwijnt. Ter vervanging worden er 2 nieuwe bomen op een strategische plek voorzien.
Op het kruispunt staan er 4 bomen. Er wordt nog 1 boom extra voorzien.
Dit resulteer tin een stijging van het aantal bomen van 10 naar 12, waaronder 4 mogelijke toekomstbomen. 

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

De Boshovestraat en Bosschaert de Bouwellei zijn lokale straten.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5042500000/224/2DEU010101M02431/2DE090200.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden
 • de functionele verbinding voor voetgangers en fietsers minimum 3m breed voorzien wordt
  de verbinding/doorsteek zal conform het Draaiboek Openbaar Domein ontworpen worden.
 • een breekpaal wordt voorzien bij de centrale doorgang om misbruik van gemotoriseerd verkeer tegen te gaan; 
  bij de doorgang zal er een breekpaal voorzien worden. Er wordt onderzocht waar de paal best geplaatst wordt.
 • onderzocht wordt op welke manier, door obstakels (plantvakken, paaltjes, beugels,…)  te voorzien, foutief rij- en parkeergedrag ter hoogte van het pleintje vermeden wordt.
  Er kunnen obstakels voorzien worden. In fase definitief ontwerp (DO) wordt dit verder onderzocht. 
 • de detaillering en invulling van de beplanting in overleg met SB/GROEN verder worden uitgewerkt;  
  dit wordt in samenspraak met SB/Groen verder uitgewerkt in fase DO. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M02431 - SWOU12447 Boshovestraat, Bosschaert de Bouwellei (speelaanleiding pleintje_QW_ABU)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept (3 april 2023) voor de wegeniswerken in de Boshovestraat en de Bosschaert de Bouwellei, district Deurne, goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  1. opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  1. concept uitwerken tot een definitief ontwerp.
  2. indien vereist archeologienota laten opmaken

SW/PR/ADM

mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voorleggen aan het college

SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

communicatie opstarten 


Bijlagen

 • 20230403 _12447_PD_PPT_COD.pdf