Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

2023_DCDE_00124 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 02/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00124 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring 2023_DCDE_00124 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Deurne wil in 2023 samenwerken met een atletiekvereniging voor de organisatie van een lessenreeks Start 2 Run en de Rivierenhofloop. De communicatie van de Start 2 Run en de Rivierenhofloop wordt opgenomen door het district. 

Op 10 december 2018 (jaarnummer 456) keurde het districtscollege de aanpassing van de principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed, waarbij nieuwe grensbedragen worden besloten.

De bedrijven en diensten van de stad zijn sturend voor het volledige proces van de opvolging en goedkeuring van de bestellingen via de contracten. Indien een bestelling via een gekend contract in GFP aanleiding geeft tot het aanmaken van een collegebesluit ter goedkeuring, zal dit ook door het bestellende bedrijf of de bestellende dienst dienen te gebeuren. Enkel wanneer een bestek moet opgemaakt worden, komt de gemeenschappelijke aankoopcentrale tussen.

Argumentatie

Voor de organisatie van een lessenreeks Start 2 Run en de Rivierenhofloop in 2023, schreef het district Deurne op 5 oktober 2022 een offertevraag uit aan Antwerp Athletics VZW, Beerschot Vrienden Atletiek Club VZW en Brabo Atletiekclub VZW.
Op basis van de ingediende offertes wordt de opdracht gegund aan Antwerp Athletics VZW, Ruggeveldlaan 480 te 2100 Deurne (Ondernemingsnummer 0479.671.433). Zij dienden als enige tijdig een offerte in, die voldeed aan voorwaarden.

Voor de organisatie van een lessenreeks Start 2 Run en de Rivierenhofloop 2023  werd bestelbon 4005551356 gemaakt.

De dienstnota Bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007(jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie.

 

Algemene financiële opmerkingen

District Deurne legt het maximale bedrag van 15.700,00 EUR vast. Dit bedrag wordt nog verrekend met het effectieve bedrag aan inschrijvingen waarop pas zicht is na de activiteit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010305 - Sport

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestelbon 4005551356 goed voor de organisatie van een lessenreeks Start 2 Run en de Rivierenhofloop 2023 in het district Deurne voor een bedrag van 15.700,00 EUR, door Antwerp Athletics VZW, Ruggeveldlaan 480 te 2100 Deurne (Ondernemingsnummer 0479.671.433).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Antwerp Athletics VZW
Ruggeveldlaan 480
2100 Deurne
Ondernemingsnummer : 0479.671.433
IBAN : BE56 3200 6836 7488

15.700,00 EUR
budgetplaats:5041500000
budgetpositie:6141
functiegebied:2DEU010305A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090741
budgetperiode:2300
4005551356