Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

2023_DCDE_00138 - Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei en binnengebied - Omgevingswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWOU11834. Gunning - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 15/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00138 - Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei en binnengebied - Omgevingswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWOU11834. Gunning - Goedkeuring 2023_DCDE_00138 - Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei en binnengebied - Omgevingswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWOU11834. Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

kosteloze inlijving in het openbaar domein, principieel akkoord

goedkeuring college

7 juli 2017

6210

samenwerkingsovereenkomst

goedkeuring districtscollege Deurne

5 maart 2018

86

goedkeuring college

16 maart 2018

2449

desaffectatie en kosteloze overdracht

goedkeuring gemeenteraad

25 juni 2018

406

omgevingsvergunning OMV_2019097739

goedkeuring college

7 februari 2020

1120

aanbestedingsdocumentengoedkeuring districtsraad Deurne16 maart 202324
goedkeuring college7 april 20232265
samenwerkingsovereenkomst "Addendum uitvoering"goedkeuring districtscollege Deurne3 april 202385
goedkeuring college21 april 20232611


Op 16 maart 2023 (jaarnummer 24) keurde de districtsraad Deurne het bijzonder bestek ‘VM/B 2017 voor opdrachten van gecombineerde werken (bouw- en infrastructuurwerken) afgesloten door sociale woonactoren’ goed  voor het uitvoeren van de wegeniswerken (bestaand openbaar domein) in de Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne en nam kennis van het uitvoeren van de wegenis- en omgevingswerken in het binnengebied (nieuw openbaar domein).
Op 7 april 2023 (jaarnummer 2265) keurde het college het bijzonder bestek ‘VM/B 2017 voor opdrachten van gecombineerde werken (bouw- en infrastructuurwerken) afgesloten door sociale woonactoren’ goed voor het uitvoeren van de wegenis- en omgevingswerken in het binnengebied (nieuw openbaar domein), in de Jos Van Geellaan, Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne en nam kennis van het uitvoeren van de wegeniswerken (bestaand openbaar domein) in de Langveldstraat en Stevenslei.
Op 3 april 2023 (jaarnummer 85) keurde het districtscollege Deurne en op 21 april 2023 (jaarnummer 2611) het college het ‘Addendum uitvoering’ aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studieopdracht en het uitvoeringsdossier voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project “Jos Van Geellaan” & de heraanleg van de Langveldstraat en Stevenslei, goed, afgesloten met Woonhaven Antwerpen BV,  Water-link en vzw O.L.V. Middelares.

Woonhaven Antwerpen BV (WHA) , Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling het gunningsverslag. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt dit ter goedkeuring voor.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • artikel 48: twee of meerdere aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.
  • artikel 81: de aanbestedende overheid baseert de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Langveldstraat en Stevenslei zijn lokale straten.

Ontwikkelingen en verkavelingen (nieuw openbaar domein) blijven een bevoegdheid van het college.

Argumentatie

Voor het bouwen van 6 blokken met samen 150 appartementen, 6 rijwoningen, diverse fietsenstallingen en een stallingsgarage met 53 parkeerplaatsen (blok 7), met omgevingswerken, de aanleg van een publiek park en (her)aanleg van de omliggende straten dienden zes firma's een offerte in.
De ingediende offertes zijn, gecontroleerd op de volledigheid van de bijgevoegde documenten en  de ingeschreven prijzen.

De economisch meest voordelige offerte gaat uit van de firma Houben NV,  Prins-Bisschopssingel 36 bus 5, 3500 Hasselt (ondernemingsnummer 0416.669.933) voor een bedrag van 37.363.685,97 EUR (exclusief btw), waarvan 33.226.802,44 EUR voor bouwwerken en 4.136.883,53 EUR voor infrastructuurwerken.

De kostenverdeling voor infrastructuurwerken bedraagt:

omschrijvingten laste vanbedrag in EUR (exclusief btw)
bestaand openbaar domein
Stevenslei en van de Langveldstraat grenzend aan de projectsite
VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
637.022,27
Water-link201.608,51
district Deurne245.933,48
Stevenslei en de Langveldstraat, die niet aan de projectsite aanleunen (aansluitingen naar respectievelijk de Herentalsebaan, de Boterlaarbaan en de Florent Pauwelslei)
Water-link396.503,98
district Deurne356.791,99
nieuw openbaar domein

infrastructuurwerken binnen de rooilijn, huisaansluitputjes en andere werken op privé

VMSW/WHA
2.299.023,30

De inschrijving is in regel.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om de werken (aandeel district Deurne) te gunnen voor een bedrag van 602.725,47 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, de contractuele prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen bedrag (in EUR), ten laste van het district Deurne:

omschrijvingbedrag10% PH en VH21% btwtotaal
Stevenslei en van de Langveldstraat grenzend aan de projectsite

245.933,48

24.593.3556.810,63327.337,46
Stevenslei en de Langveldstraat, die niet aan de projectsite aanleunen
356.791,99
35.679,2082.418,95474.890,14
Totaal602.725,4760.272,55139.229,58802.227,60

Algemene financiële opmerkingen

De sociale Huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen BV treedt op als aanbestedende overheid.

Bestaand openbaar domein
Voor het aandeel van het district Deurne werd bestelbon 4005552688 opgemaakt.

Nieuw openbaar domein
De kosten voor de aanleg van het binnengebied worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Zes maanden na voorlopige oplevering zullen de gronden en de infrastructuur van het binnenplein kosteloos overgedragen worden aan de stad om te worden ingelijfd in het lokaal openbaar domein. Op het moment van de kosteloze overdracht zal de nodige info bezorgd worden aan de dienst financiën/boekhouding/algemene boekhouding zodat deze gronden correct kunnen geboekt worden.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M00794 - SWOU11834 Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei (woningproject Jos Van Geellaan)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de offerte van de firma Houben NV, Prins-Bisschopssingel 36 bus 5, 3500 Hasselt,  (ondernemingsnummer 0416 669 933) voor een bedrag van 37.363.685,97 EUR (exclusief btw), waarvan 33.226.802,44 EUR voor bouwwerken en 4.136.883,53 EUR voor infrastructuurwerken.

Artikel 2

Het districtscollege keurt zijn aandeel in de infrastructuurwerken goed voor een bedrag van 602.725,47 EUR (exclusief btw) voor wegeniswerken in de Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei, district Deurne.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 802.227,60 EUR.
De werken worden uitgevoerd door de firma Houben NV, Prins-Bisschopssingel 36 bus 5, 3500 Hasselt, (ondernemingsnummer 0416 669 933),  op basis van het bijzonder bestek ‘VM/B 2017 voor opdrachten van gecombineerde werken (bouw- en infrastructuurwerken) afgesloten door sociale woonactoren’ voor het uitvoeren van de wegeniswerken (bestaand openbaar domein) in de Langveldstraat en Stevenslei, district Deurne.

Artikel 3

Het districtscollege machtigt Woonhaven Antwerpen BV om in haar naam op te treden bij de gunning.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWOU11834
Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei

Houben NV
Prins-Bisschopssingel 36 bus 5
3500 Hasselt

Ondernemingsnummer:
0416 669 933
Bankrekeningnummer:
BE28 5522 5340 0020

802.227,60 EURbudgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2DEU010101M00794
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2400
4005552688

Bijlagen

  • 10_VERSLAG van nazicht der Biedingen_221220.pdf
  • 06_Bijlage F_Compleet_VTG04 VTG10_221220.pdf
  • 464_UIT_VMSW_JVG2_verbeterde SO_HOUBEN_BOUW EN INFRA_221217.xlsx
  • 242_fase 2_nulstaat Houben.xlsm