Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

2023_DCDE_00140 - Jeugd - Ondersteuning projecten 2023 - Wissal FV - Weigering

districtscollege Deurne
ma 15/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00140 - Jeugd - Ondersteuning projecten 2023 - Wissal FV - Weigering 2023_DCDE_00140 - Jeugd - Ondersteuning projecten 2023 - Wissal FV - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager: Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde toelage:
Wissal FVVrijetijd en ontspanning in DeurneBijeenkomst400,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983). 

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Het reglement ondersteuning projecten is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 17 november 2022 (jaarnummer  126).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Wissal FV diende een aanvraag in voor ondersteuning van een project. Op 20 mei 2023 willen ze een bijeenkomst organiseren voor ouders en kinderen die bij hen huiswerkbegeleiding volgen. In de aanvraag was het niet duidelijk of dit project openstond voor kinderen en ouders die nog niet naar de huiswerkbegeleiding komen. Bij navraag bleek dat het een activiteit is enkel en alleen voor ouders en kinderen die reeds de huiswerkbegeleiding volgen.  

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

Aanvrager Gevraagd bedrag Advies beoordelingscommissie Argumentatie beoordelingscommissie
Wissal FV 400,00 EUR
Negatief Een project moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van district Deurne.
Een project moet openbaar zijn en laagdrempelig.
In artikel 7 van het reglement staat dat een aanvraag voor een project geweigerd kan worden als dit een gesloten karakter heeft.
 

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert, op basis van het advies van de beoordelingscommissie, de toekenning van de projectondersteuning van 400,00 EUR aan Wissal FV.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Wissal Fv.docx