Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

2023_DCDE_00135 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

districtscollege Deurne
ma 15/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00135 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling 2023_DCDE_00135 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde in zitting van 28 mei 2020 (jaarnummer 79) de eerste aanpassing  van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
De districtsraad keurde in zitting van 19 november 2020 (jaarnummer 164) de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De districtsraad keurde in zitting van 20 mei 2021 (jaarnummer 82) de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
De districtsraad keurde in zitting van 25 november 2021 (jaarnummer 162) de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
De districtsraad keurde in zitting van 19 mei 2022 (jaarnummer 58) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
De districtsraad keurde in zitting van 17 november 2022 (jaarnummer 130) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 260 over de jaarrekening.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat de bepalingen van titel 4 met betrekking tot de beleidsrapporten ook van toepassing zijn op de districten, met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

  1.  "de gemeente" als "het district";
  2.  "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
  3.  "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
  4.  "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
  5.  "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
  6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie

De districtsraad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad stelt de jaarrekening 2022 vast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010402 - Financiën

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad stelt de jaarrekening 2022 vast met de volgende resultaten:

  • beschikbaar budgettair resultaat: 13.230.422,00 EUR;
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 13.230.422,00 EUR;
  • autofinancieringsmarge: 297.078,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • DE_JR2022_v1.pdf