Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

2023_DCDE_00136 - District Deurne - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 15/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00136 - District Deurne - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring 2023_DCDE_00136 - District Deurne - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) (jaarnummer 218).

Het college keurde in zitting van 3 februari 2023 (jaarnummer 663) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Deurne goed.

Het college keurde in zitting van 24 maart 2023 (jaarnummer 1834) en 5 mei 2023 (jaarnummer 3018) de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Deurne goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu nieuwe locaties ter advies voor.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Argumentatie

Nieuwe locatie

AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatie bepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Deurne

 1. Arendshoflaan 3;
 2. Arnold Vrancxlaan 4;
 3. Bosuil 138D;
 4. Herentalsebaan 338;
 5. Leopold Gilislaan 43;
 6. Maarschalk Montgomerylaan 2;
 7. Plankenbergstraat 175 (twee plaatsen);
 8. Ravelsbergstraat 60;
 9. Van Steenlandstraat 18 (twee plaatsen);
 10. Vuurwerkstraat 32 (twee plaatsen).

De laadpaal wordt door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht. Aangezien er voor de Plankenbergstraat, Van Steenlandstraat en Vuurwerkstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee plaatsen voorzien.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken, zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0105 - Een betrokken Deurne
2DEU010501 - Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Deurne. Het betreft onderstaande locaties:

 1. Arendshoflaan 3;
 2. Arnold Vrancxlaan 4;
 3. Bosuil 138D;
 4. Herentalsebaan 338;
 5. Leopold Gilislaan 43;
 6. Maarschalk Montgomerylaan 2;
 7. Plankenbergstraat 175 (twee plaatsen);
 8. Ravelsbergstraat 60;
 9. Van Steenlandstraat 18 (twee plaatsen);
 10. Vuurwerkstraat 32 (twee plaatsen).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Arendshoflaan 3.pdf
 • Arnold Vrancxlaan 4.pdf
 • Bosuil 138D.pdf
 • Herentalsebaan 338_aangepast.pdf
 • Leopold Gilislaan 43.pdf
 • Maarschalk Montgomerylaan 2.pdf
 • Plankenbergstraat 175.pdf
 • Ravelsbergstraat 60_nieuw plan.pdf
 • Van Steenlandstraat 18.pdf
 • Vuurwerkstraat 32.pdf