Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCDE_00153 - Arnold Vrancxlaan, Joseph Deckerslaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13739A - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 30/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00153 - Arnold Vrancxlaan, Joseph Deckerslaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13739A - Goedkeuring 2023_DCDE_00153 - Arnold Vrancxlaan, Joseph Deckerslaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13739A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021

Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 1 – cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

Het districtscollege wenst het asfalt te vernieuwen in de Joseph Deckerslaan en de Arnold Vrancxlaan, inclusief de fundering in de Arnold Vrancxlaan.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13739A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Arnold Vrancxlaan en Joseph Deckerslaan zijn lokale straten.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13739A op, voor een bedrag van 104.607,55 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Deurne

104.607,55

36.623,15

29.658,45

170.889,15

Uitvoeringstermijn: 15 werkdagen.
Prijsherziening en Overschrijding VHvolgens raamovereenkomst.

prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:vanaf 3 mei 2022
posten exclusief bitumineuze verhardingen

8.041,83

15,592%

actuele prijsherziening
posten bitumineuze verhardingen

18.120,57

35,509%

actuele prijsherziening
overschrijding VH

10.460,75

10%Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005553608 opgemaakt voor een bedrag van 170.889,15 EUR.


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13739A, Arnold Vrancxlaan en Joseph Deckerslaan, district Deurne, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 104.607,55 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 170.889,15 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13739A

Arnold Vrancxlaan, Joseph Deckerslaan

VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0822.942.060
Rekeningnummer:
BE68 1030 2365 4934

170.889,15 EUR

budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2DEU010101M03105
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2300
4005553608Bijlagen

  • 20230210_JDeckersl_AVrancxl_NT.pdf
  • 20230310_Joseph-Deckerslaan_Arnold-Vrancxlaan_asfalt_incl_fund_OL_AVrancxlaan.xlsx