Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCDE_00151 - Ondersteuning - Gitaarfestival - Rode Productions vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 30/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00151 - Ondersteuning - Gitaarfestival - Rode Productions vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00151 - Ondersteuning - Gitaarfestival - Rode Productions vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 november 2022 (jaarnummer 130) keurde de districtsraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op het districtscollege van 27 september 2021 (jaarnummer 281) werd de afsprakennota goedgekeurd met Rode Productions vzw, Tweegezusterslaan 14 te 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0539.848.055. Deze nota legt de inhoudelijke en financiële modaliteiten vast voor een bedrag van 3.000,00 EUR voor 2023.

Op het districtscollege van 22 mei 2023 (jaarnummer 0147) werd met interne kredietaanpassing een budget vrijgemaakt om de ondersteuning voor de organisatie van het Gitaarfestival te verhogen met 7.000,00 EUR.  De totale ondersteunging zal hierdoor 10.000,00 EUR bedragen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Volgens artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur zijn de bepalingen van titel 4 van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
 6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

De vereniging gebruikt de financiële ondersteuning voor de organisatie van het Gitaarfestival. Dit is een jaarlijks terugkerend festival in Antwerpen. Het festival zet de allerbeste gitaristen in de spotlights en organiseert ook masterclasses en exposities. 

De verhoging van de nominatieve ondersteuning (tot een totale ondersteuning van 10.000,00 EUR) zal gebruikt worden om een kwaliteitsvol Gitaarfestival te organiseren zodat dit het niveau van voorgaande jaren behaalt.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een addendum op de afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving  wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Vanuit het budget 2023 (5043500000/6141/2DEU010701A00000/2DE090190) onder actieplan 2DEU0107 - Strategisch programma  100% Digitaal/actie 2DEU010701 - Strategisch programma: Digitale communicatie wordt een budget van 7.000 EUR verschoven voor de bijkomende ondersteuning van 7.000,00 EUR voor de organisatie van het Gitaarfestival in 2023 door de vzw Rode Productions (BE0539848055). De bijkomende nominatieve ondersteuning wordt op volgende boekingsadres ingeschreven: 

budgetplaats: 5042000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090739
budgetperiode: 2300


Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad keurt de verhoging van de nominatieve ondersteuning met 7.0000,00 EUR aan Rode Productions vzw, Tweegezusterslaan 14, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0539.848.055 voor het project Gitaarfestival 2023, goed.   

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.