Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DRDE_00052 - District Deurne. Ruggeveldlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 22/06/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freddy Lorent, districtsschepen; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2023_DRDE_00052 - District Deurne. Ruggeveldlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRDE_00052 - District Deurne. Ruggeveldlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Ruggeveldlaan in het district Deurne:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 11 maart 2022 (jaarnummer 2101);
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 10 mei 2019 (jaarnummer 4018) de proefopstelling "elektrische laadinfrastructuur" voor de Ruggeveldlaan goed. Deze opstelling ter hoogte van het Wim Saerensplein werd geëvalueerd en wordt nu bestendigd en uitgebreid met één (1) plaats.  

De ventweg die de Ruggeveldlaan verbindt met respectievelijk de begraafplaats, de laad- en loszone van de nabijgelegen school alsook enkele garages van buurtbewoners werd heraangelegd. Om foutparkeren te allen tijde tegen te gaan en de vrije doorgang te garanderen voor hulpdiensten wordt gepaste signalisatie voorzien. Hierbij wordt tevens een oplijsting opgemaakt voor vergunninghouders.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.  

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • momenteel is er reeds een oplaadpaal (Blue Corner NV) voor elektrische wagens aanwezig, deze beschikt over twee laadpunten. Omdat deze openbare oplaadpaal meer dan 40% gebruikt wordt, wenst Mobiliteit en Parkeren Antwerpen een extra parkeerplaats in te richten (artikel 10);
 • de aanwezige voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, in dezelfde parkeerzone als de voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische wagens, worden opgeschoven, zodat er een geen restruimte overblijft, maar een volwaardige parkeerplaats;
 • de toegang wordt verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor vergunninghouders en ceremoniewagens (artikel 19).
  De verkeersborden C3 met onderbord worden aangebracht.

De parkeerplaatsen die verdwijnen ter hoogte van de begraafplaats werden gecompenseerd met de aangelegde nieuwe nabije parking ter hoogte van het sportcentrum "Sportoase".

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 3 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Ruggeveldlaan in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 11 maart 2022 (jaarnummer 2101).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230511_Ruggeveldlaan_De_AVR.pdf
 • 20230511 Ruggeveldlaan 1 markeringen verwijderen parkeervak pp PMH.pdf
 • 20230511 Ruggeveldlaan 2 markeringen aanbrengen - uitbreiden EV en pp PMH.pdf
 • 20230511 Ruggeveldlaan 3 verkeersborden.pdf
 • 20230223_DE_Ventweg Ruggeveldlaan -Begraafplaats Ruggeveld_Plan1-1.pdf