Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00170 - Ondersteuning - Jeugdwerk - JES vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00170 - Ondersteuning - Jeugdwerk - JES vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging 2023_DCDE_00170 - Ondersteuning - Jeugdwerk - JES vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 17 november 2022 (jaarnummer 130) aangepassing 6 van het meerjarenplan 2020 - 2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan JES vzw. 

Op 15 januari 2021 (jaarnummer 00229) keurde het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota met JES vzw goed. In deze afsprakennota was opgenomen dat JES vzw een aanbod moest organiseren in Deurne Zuid (Arenawijk). Deze afsprakennota liep van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Op 1 februari 2021 (jaarnummer 030) keurde het districtscollege de afsprakennota met JES vzw goed voor de looptijd van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2025. In deze afsprakennota werden de verwachtingen vanuit het district opgenomen aanvullend op de afsprakennota van de Stad Antwerpen.

Op 4 februari 2022 (jaarnummer 00922) keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuwe afsprakennota met JES vzw goed. In deze afsprakennota is opgenomen dat JES vzw jeugdwerk met een geïntegreerde en vindplaatsgerichte werking in Deurne Noord in JC 21 N voor 6- tot 26-jarigen, met vindplaatsgerichte werking in wijk Ten Eekhove, Conforta, Kronenburg en volgende pleinen: Bisthovenplein, Van Deynseplein en het plein Tweemontstraat. 

Op 4 maart 2023 (jaarnummer 01753) keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuwe afsprakennota met Kras jeugdwerk vzw goed. In deze afsprakennota is opgenomen dat Kras jeugdwerk vzw een nieuw steunpunt zal oprichten in het gebied Deurne Zuid en Borgerhout Extra Muros en de werking in Deurne Zuid van JES vzw zal overnemen. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

In de afsprakennota van het district Deurne, goedgekeurd op 1 februari 2021 (jaarnummer 030) was opgenomen dat JES vzw een aanbod zou organiseren in Deurne Zuid. Vanaf maart 2022 organiseert JES vzw niet langer het jeugdwerkaanbod in Deurne Zuid. Deze opdracht werd overgenomen worden door Kras vzw. De jeugdwerkers van JES vzw uit Deurne Zuid zouden de werking gaan versterken in Deurne Noord. Hierdoor zou het aanbod voor kinderen en jongeren in Deurne Noord uitgebreider worden. 

Door de stijgende loonkost werd in oktober 2022 door JES vzw beslist om een aantal jeugdwerkers niet te vervangen en het aanbod vanaf 2023 op de pleinen in Deurne Noord te verminderen.

Door de veranderde situatie werd beslist om een nieuwe afsprakennota te maken tussen het district Deurne en JES vzw. Deze nieuwe afsprakennota vervangt de oude afsprakennota, die goedgekeurd werd op 1 februari 2021 (jaarnummer 030).

Algemene financiƫle opmerkingen

De ondersteuning werd verlaagd van 20.000,00 EUR naar 10.000,00 EUR.
JES vzw organiseert niet langer een aanbod in Deurne Zuid. Jeugdwerkers in Deurne Noord zijn niet vervangen waardoor er minder aanbod is op de pleinen. 

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota ondersteuning jeugdwerk voor de ondersteuning van JES vzw, Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel met ondernemingsnummer 0443 565 558  met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 10.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan JES vzw, Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel met ondernemingsnummer 0443 565 558 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
JES vzw
Werkhuizenstraat 3,
1080 Brussel
Ondernemingnummer: 0443 565 558
IBAN: BE 43 7343 2519 1701
10.000,00 EURbudgetplaats: 5041000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090759
budgetperiode: 2300
4505147612

Bijlagen

  • JES.pdf