Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00171 - Bestek GAC_2023_02657 (SWOU11635). Wegeniswerken Eksterlaar, Deurne - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00171 - Bestek GAC_2023_02657 (SWOU11635). Wegeniswerken Eksterlaar, Deurne - Gunning - Goedkeuring 2023_DCDE_00171 - Bestek GAC_2023_02657 (SWOU11635). Wegeniswerken Eksterlaar, Deurne - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Wegeniswerken Eksterlaar, Deurne" werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2023_02657 uitgeschreven. Op 22 mei 2023 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • ADAMS NV, HOEKEINDE 52 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0454.312.663;
 • VERMETTEN WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG 11 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0442.736.209;
 • VERBRUGGEN BV, DOORNSTRAAT 54 te 9140 TEMSE, met ondernemingsnummer 0439.524.816;
 • ATF NV, HET VOORHOF 5 te 2040 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0406.325.674;
 • REGA INFRA NV, AMBACHTSSTRAAT 32 te 2390 MALLE, met ondernemingsnummer 0403.847.919;
 • WILLEMEN INFRA NV, BOOIEBOS 4 te 9031 GENT, met ondernemingsnummer 0405.092.190;
 • HENS NV, BREDABAAN 54 te 2990 WUUSTWEZEL, met ondernemingsnummer 0418.988.134.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 34, §§1 en 2 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, verbetert de aanbestedende overheid de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte fouten.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

 1. ADAMS NV;
 2. VERMETTEN WEGENBOUW NV;
 3. VERBRUGGEN BV;
 4. ATF NV;
 5. REGA INFRA NV;
 6. WILLEMEN INFRA NV;
 7. HENS NV.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M00597 - SWOU11635 Eksterlaar (tussen Constant Jorislaan en A. Van Putlei)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken Eksterlaar, Deurne", op basis van bestek GAC_2023_02657, aan ADAMS NV, HOEKEINDE 52 te 2330 MERKSPLAS, met ondernemingsnummer 0454.312.663, tegen een bedrag van 727.405,87 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Eksterlaar, Deurne

800.146,45 EUR inclusief btw en 10% herzieningen

budgetplaats: 5042500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2DEU010101M00597
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090200
budgetperiode: 2300 en 2400

4005557160

Bijlagen

 • 02657_Gunningsverslag.pdf