Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00176 - Sociale kruidenier: Addendum op afsprakennota - Aanpassing loonkost door factuur Beweging.net - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00176 - Sociale kruidenier: Addendum op afsprakennota - Aanpassing loonkost door factuur Beweging.net - Goedkeuring 2023_DCDE_00176 - Sociale kruidenier: Addendum op afsprakennota - Aanpassing loonkost door factuur Beweging.net - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De ondersteuning wordt gegeven om vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad het mogelijk te maken om het concept Sociale Kruidenier verder uit te bouwen. Het gaat over de verdere inrichting en het uitbouwen van het concept Sociale Kruidenier in 2 locaties waar men met de Sociale Kruidenier actief zal zijn. Deze locaties bevinden zich in Deurne-Noord (hoofdlocatie: Merksemsesteenweg 26, 2100 Deurne) en Deurne-Zuid (bijhuis met antennefunctie: Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne). 

Met collegiale brief met kenmerk 22-B065 werd door het college van burgemeester en schepenen toestemming aan het district Deurne gegeven om een financiële ondersteuning toe te kennen aan deze organisatie mits er op toe te zien dat er geen sprake is van dubbele betoelaging door district en stad voor hetzelfde project en er op toe te zien dat er voldoende inhoudelijke afstemming is tussen Saamo Antwerpen en stad Antwerpen voor het uitbouwen van de Sociale Kruidenier. Op 18 november 2022 gaf het college van burgemeester en schepenen (jaarnummer 2022_CBS_09287) de toestemming om de middelen voor sociaal beleid te investeren in deze actie. 

Vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2023 zal Beweging.net personeel voorzien om de Sociale Kruidenier verder uit te bouwen. Beweging.net mag deze loonkost factureren aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad mag deze facturen gebruiken om de loonkost te verantwoorden in de financiële rapportage van de afsprakennota.


Juridische grond

Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Op 26 oktober 2020 besliste de gemeenteraad over de nieuwe basisprincipes van het ondersteuningsbeleid (jaarnummer 595).

Argumentatie

Vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2025 zal Beweging.net de volledige afsprakennota van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad overnemen en zal er dus een nieuwe afsprakennota opgemaakt worden.

De middelen vanuit deze afsprakennota zullen gebruikt worden voor:

  • Samenwerking met Kenniscentrum sociale kruidenier
  • Beheer, financiën en administratie
  • Automatisering van de werking via SocialShop software
  • Vorming van vrijwilligers
  • Uitbouw van het antennepunt in Deurne Zuid
  • Communicatie en sensibilisering

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010202 - Sociaal beleid

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat Beweging.net vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2023 personeel zal voorzien om de Sociale Kruidenier verder uit te bouwen en deze loonkost mag factureren aan vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, die op hun beurt deze facturen mogen gebruiken om bij de financiële rapportage de loonkost te verantwoorden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen