Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DCDE_00160 - Cultuur - Ondersteuning projecten 2023 - 't Groot Optreden VZW - Weigering

districtscollege Deurne
ma 05/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00160 - Cultuur - Ondersteuning projecten 2023 - 't Groot Optreden VZW - Weigering 2023_DCDE_00160 - Cultuur - Ondersteuning projecten 2023 - 't Groot Optreden VZW - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd op 20 mei 2023 een aanvraag ingediend:

Aanvrager: Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
't Groot Optreden VZWDroom de stad Culturele avond met verhalen en liederen.3.000,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983). 

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Het reglement ondersteuning projecten is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 17 november 2022 (jaarnummer  126).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

't Groot Optreden VZW diende op 20 mei 2023 een aanvraag in voor ondersteuning van een project. Op 2 juni 2023 willen ze een culturele avond rond migratie organiseren. Er worden afwisselend gesprekken gevoerd, verhalen verteld en liederen gezongen. De ingediende aanvraag was niet volledig en de begroting was niet in evenwicht. Er werd  extra informatie opgevraagd.  

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

Aanvrager Gevraagd bedrag Advies beoordelingscommissie Argumentatie beoordelingscommissie
't Groot Optreden VZW3.000,00 EUR
Negatief  Het project werd laattijdig ingediend.
Uit de nieuwe begroting blijkt dat de organisatie verwacht om 1.000,00 EUR winst te maken zonder de gevraagde ondersteuning van het district Deurne.
In artikel 13 van het reglement is opgenomen dat: "het totaal van de gekregen ondersteuning in toepassing van dit reglement en van derden en gekregen gelden via sponsoring mag de totale kost van het project niet overschrijden." De ondersteuning kan enkel gebruikt worden om een verlies op te vangen. 

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert, op basis van het advies van de beoordelingscommissie, de toekenning van de projectondersteuning van 3.000,00 EUR aan 't Groot Optreden VZW.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Droom de stad.pdf
  • aangepaste begroting droom de stad.xlsx