Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DCDE_00159 - District Deurne. Eikblokstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00159 - District Deurne. Eikblokstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCDE_00159 - District Deurne. Eikblokstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Eikblokstraat in het district Deurne:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 30 september 2022 (jaarnummer 8032);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Ter Rivierenlaan";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • het rondpunt op het kruispunt van de Eikblokstraat-Boshovestraat-Gallifortlei, werd opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de Gallifortlei.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 5 mei 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Eikblokstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verplaatsen. Bij nazicht van het aanvullend verkeersreglement, blijkt de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Leeuwlantstraat nog niet gereglementeerd te zijn. Dit wordt nu gereglementeerd.
Het pleintje ter hoogte van de Clara Snellingsstraat werd heraangelegd. De haakse parkeerplaatsen werden niet behouden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 7760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;     
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 30 (artikel 4). Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Eikblokstraat op nummer 30, voldoet aan de voorwaarden;
 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 51 (artikel 4). De burger met een handicap verhuisde van het nummer 51 naar het nummer 30;
 • een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Leeuwlantstraat wordt mee opgenomen in het aanvullend verkeersreglement (artikel 5).
De parkeerbalans neemt af met vier parkeerplaatsen, door de heraanleg van het pleintje.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 25 mei 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Eikblokstraat in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 30 september 2022 (jaarnummer 8032).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen