Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DCDE_00161 - Districtscollege - Notulen 30 mei 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00161 - Districtscollege - Notulen 30 mei 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00161 - Districtscollege - Notulen 30 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 30 mei 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277, §2 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur  bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een eerstvolgende gewone zitting.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 30 mei 2023 goed.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Notulen_30mei2023.pdf