Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00120 - Bestek GAC_2023_02649. Participatief project, aankleding van nutskasten in Wilrijk - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00120 - Bestek GAC_2023_02649. Participatief project, aankleding van nutskasten in Wilrijk - Gunning - Goedkeuring 2023_DCWI_00120 - Bestek GAC_2023_02649. Participatief project, aankleding van nutskasten in Wilrijk - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Participatief project, aankleding van nutskasten in Wilrijk" werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2023_02649 uitgeschreven. Op 11 mei 2023 dienden de volgende firma’s een offerte in: 

  • MARSCHANG, TIM, CATERSHOFLAAN 115, 2170 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0677.785.025;
  • TREEPACK BV, PHILIPSSITE 5 bus 1, 3001 LEUVEN, met ondernemingsnummer 0848.401.095.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

 Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Voorafgaand aan het onderzoek van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de inschrijvers, en alvorens de offertes inhoudelijk te beoordelen, werd bij de volgende inschrijver substantiële onregelmatigheden vastgesteld, zodat deze niet verder werd betrokken in het onderzoek van de aanbestedende overheid:

  • MARSCHANG, TIM: de offerte werd niet tijdig ingediend.

Inzake de kwalitatieve selectie werd de overgebleven inschrijver betrouwbaar bevonden. 

De offerte van de overgebleven inschrijver werd regelmatig bevonden en kan worden gegund tegen het bedrag van € 21.417,- incl. btw.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor de opdracht "Participatief project, aankleding van nutskasten in Wilrijk ", op basis van bestek GAC_2023_02649 aan TREEPACK BV,  PHILIPSSITE 5 bus 1, 3001 LEUVEN, met ondernemingsnummer 0848.401.095 tegen een bedrag van 21.417 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Participatief project, aankleding van nutskasten in Wilrijk

21.417 EUR, btw inbegrepen

budgetplaats: 5082000000
budgetpositie: 270
functiegebied: 2WIL010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2WI090739

budgetperiode: 2300

4005556271Bijlagen

  • 02649_20230601_Verslag van nazicht van de offertes.pdf