Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00119 - Groen - Vernieuwen toplaag parkwegen. Park Van Eden - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00119 - Groen - Vernieuwen toplaag parkwegen. Park Van Eden - Goedkeuring 2023_DCWI_00119 - Groen - Vernieuwen toplaag parkwegen. Park Van Eden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van bestelbon voor het vernieuwen van de bestaande wandelwegen in het Park Van Eden via het raamcontract GAC_2021_01581, goedgekeurd door het college op 10 september 2021 (jaarnummer 7308).

De uitvoering van deze werken zal gebeuren door de firma Green Road, Brugstraat 16C, 9260 Wichelen.

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer, wordt die raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen: 

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

De bestaande halfverharding van porfier wordt veel gebruikt en is aan vernieuwing toe. Er wordt een nieuwe toplaag in porfier voorzien.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0108 - Groen
2WIL010802 - Parken
2WIL010802PA6190 - park van Eden parkwegen

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor het vernieuwen van de bestaande wandelwegen in het Park Van Eden een bedrag van 27.667,19 EUR inclusief btw vast te leggen via bestelbon 4005556367 bij de firma Green Road, Brugstraat 16 C, 9260 Wichelen, ondernemingsnummer 0477.383.322.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Green Road
Brugstraat 16 C
9260 Wichelen
Rekeningnummer:
BE10 1424 0229 5704
Ondernemingsnummer:
0477.383.322
27.667,19 EUR incl.BTWbudgetplaats: 5084000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2WIL010802PA6190
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090680
budgetperiode: 2300
4005556367