Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00114 - Correctiebestelling - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00114 - Correctiebestelling - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCWI_00114 - Correctiebestelling - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 december 2019 (jaarnummer 268) keurde het Wilrijkse districtscollege het concept van de stap-op-stap-af bus goed. Deze bus brengt senioren van de wijk Oosterveld naar de dinsdagmarkt op de Bist. De bus ging begin april 2020 voor de eerste keer rijden. Maar door de coronapandemie is deze lancering uitgesteld naar 2022. In 2022 werd er geen bestelbon opgemaakt en geen factuur verstuurd. Het Zorgbedrijf heeft het district nu een overzicht van de gereden ritten en kosten bezorgd. De factuur van 2022 zal via een correctiebon uitbetaald worden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • de organisatie van (eigen) lokale seniorenactiviteiten;
  • de ondersteuning van lokale seniorenactiviteiten door derden;
  • de ondersteuning van lokale seniorenverenigingen;
  • de ondersteuning van de werking van de lokale adviesraad voor senioren

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Argumentatie

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010302 - Senioren

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 9.562,50 EUR incl. btw aan het Zorgbedrijf Antwerpen. Bestelbon 4105064955 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0809699184
Bankrekeningnummer: BE34 0910 1785 4190
9.562,50 EUR
budgetplaats: 5083000000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2WIL010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090959
budgetperiode: 2300
4105064955