Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00121 - Valaardreef. Wegeniswerken. Bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00121 - Valaardreef. Wegeniswerken. Bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring 2023_DCWI_00121 - Valaardreef. Wegeniswerken. Bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969)

Goedkeuring districtscollege Wilrijk
14 juni 2021
119
GunningsbriefVerzonden15 juni 2021


Op 14 juni 2021 (jaarnummer 119) gunde het districtscollege Wilrijk de "Wegeniswerken Valaardreef" , district Wilrijk, aan de firma REGA INFRA NV, Ambachtsstraat 32 te 2390 Malle, met (ondernemingsnummer 0403.847.919) tegen de som van 503.500,03 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969).

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de wijziging opdracht 1 en eindafrekening op.

Juridische grond

Artikel 38/1, 38/2, 38/4 en 38/6 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werd de lijst met bovenlokale locaties gecoördineerd.

Valaardreef is een lokale straat. 

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Wijziging opdracht 1 ten laste van Aquafin

OP POSTOmschrijving
OP5
Funderen met palen
Bij uitvoering van de sleuf is vastgesteld dat er zich ter hoogte van de aanzet van de fundering van de nieuwe riolering RWA-riolering een glauconiethoudende laag bevond. Deze laag biedt onvoldoende stabiliteit voor de nieuwe riolering, waardoor een gewijzigde fundering door middel van houten palen noodzakelijk is.

OP6
Levering niet-gebruikte buizen
Voor de Albert Dickschensstraat is op de plannen een wachtbuis voorzien voor de RWA-streng. Door de aanwezigheid van ondiepe nutsleidingen kon de wachtbuis echter niet geplaatst worden.

OP7
 Extra aanstorting R1
Op de uitvoeringsplannen is voorzien dat de nieuwe knijpopening met overstort ter vervanging van een bestaande put geplaatst zou worden. Om de opbraak van de bestaande put te voorkomen, is de nieuwe put echter enkele meters stroomopwaarts geplaatst. Hierdoor is de bestaande riolering aangestort moeten worden op de bestaande, te behouden buis.

OP2
Meerprijs aanleg PVC-buizen
De huisaansluitingen op de gerenoveerde buis liggen een stuk dieper dan in een gebruikelijke situatie. Deze diepteligging was niet opgenomen in het bestek.

OP8
Plaatsen extra signalisatie
De eerstbeschikbare inspectieput voor het overpompen van het rioolwater (tijdens de uitvoering van de relining) is buiten de werfzone gelegen. Hierdoor is er een bijkomende signalisatiefase noodzakelijk. Deze fase is niet voorzien in het aanbestedingsdossier.

OP1
Meerprijs wanddikte tbv rioolrenovatie
Om de noodzakelijke sterkte te kunnen bekomen na de renovatie van de riool, moet de aanname van de grondwaterspiegel verhoogd worden. Hierdoor is de dikte van de wand van de kous groter geworden dan voorzien in het bestek.

OP3
Opzoekwerk aansluiting kerk
Het is onduidelijk of een dakafvoer van de kerk aangesloten was op de bestaande riolering of niet. De aannemer heeft hiervoor het noodzakelijke opzoekingswerk gedaan, zodat de regenwaterafvoer op de RWA-riolering kon aangesloten worden.
OP4
Opzoekwerk aansluiting Albert Dickensstraat 1
Het is onduidelijk of het huis op de hoek met de Albert Dickschensstraat aangesloten was op de riolering van de Valaardreef. De aannemer heeft hiervoor de noodzakelijke opzoekingswerken uitgevoerd, zodat de huisaansluiting meteen op de juiste riolering kon aangesloten worden.

Termijnverlenging: geen
Prijsherziening :volgens basisbestek

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1,  goed te keuren samengesteld als volgt (in EUR):

OmschrijvingAquafin
WO1 in meer
57.432,74
21% btw
12.060,88
Algemeen totaal
69.493,62
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
 
OmschrijvingDistrict Wilrijk
 Aquafin
Totaal
Inschrijvingsprijs
232.919,66
270.580,37
503.500,03
Wijziging opdracht in meer
57.432,64
57.432,64
Vermoedelijke hoeveelheid in meer
23.377,51
24.746,53
48.124,04
Vermoedelijke hoeveelheid in min
-44.969,22
-47.989,09
-92.958,31
prijsherziening
26.085,77
29.895,03
55.980,80
Rectificatie
-4.442,98
1.667,58
-2.775,40
Afrondingsfout eenheidsprijzen
0,01
0,01
totaal
232.970,74
336.333,07
569.303,81
21% btw
48.923,86
70.929,94
119.553,80
Afrondingsfout btw
-0,01

-0,01
Algemeen totaal
281.894,59
406.963,01
688.857,60
Vastgelegd budget
310.016,07


Restbudget
28.121,48Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd(en) onderstaande bestelbon(nen) in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van het district Wilrijk
4005450964
Gunning310.016,07
28.121,48

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010701 - Aanleg en heraanleg
2WIL010701M01417 - SWOU11969 Valaardreef

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 1 in meer, ten laste van Aquafin , goed voor een bedrag van 57.432,74 EUR exclusief btw voor de "Wegeniswerken Valaardreef", district Wilrijk, uitgevoerd door de firma REGA INFRA NV, Ambachtsstraat 32 te 2390 Malle, met ondernemingsnummer 0403.847.919 , op basis van het bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 688.857,60 EUR (inclusief btw), goed voor de "Wegeniswerken Valaardreef", district Wilrijk, uitgevoerd door de firma REGA INFRA NV, Ambachtsstraat 32 te 2390 Malle, met ondernemingsnummer 0403.847.919 , op basis van het bestek GAC_2020_01508 (SWOU11969).

Het aandeel van het district Wilrijk bedraagt 281.894,59 EUR (inclusief btw).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230525_Eindafrekening_SWOU11969_Valaardreef.xlsx
  • 20230213_11969_WO1.xlsm