Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00115 - Ondersteuning. Groen. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00115 - Ondersteuning. Groen. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCWI_00115 - Ondersteuning. Groen. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen bezorgde met brief van 3 april 2023 de aanvraag voor de ondersteuning van 2023 met het financieel verslag inclusief activiteitenverslag 2022 en de begroting 2023. Facturen die de ondersteuning voor 2022 staven werden op 3 april 2023 al bezorgd.

De ondersteuning werd nominatief opgenomen in de Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 10 november 2022 (jaarnummer 89).

Ingevolge het Kaderbesluit Basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) werd een afsprakennota 2023 opgemaakt voor ondersteuning in de werkingskosten van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. 

Juridische grond

Toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

Argumentatie

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen zorgt voor het behoud en ontwikkeling van de natuur en het milieu in het domein Fort 7. De vereniging staat in voor het beheer van de natuurreservaten van onder andere het Fort 7 en Groen Neerland. Zij houden hierin wekelijkse natuurexcursies waarbij zoogdieren, planten, amfibieën en uilen geïnventariseerd worden.

In het bestuursakkoord 2019-2024 werd het volgende opgenomen: "Fort 7 is een gebied waar monument(en) en natuur reeds decennialang met elkaar verweven zijn. We zorgen ervoor dat deze unieke locatie samen met natuurpunt bezocht kan worden door geïnteresseerden en brengen de locatie en zijn geschiedenis onder de aandacht." 

Het district Wilrijk wil de vereniging tegemoet komen met een bedrag van 2.200,00 EUR in hun jaarlijkse werkingsmiddelen.

Algemene financiële opmerkingen

Het voorziene bedrag van 2.200,00 EUR werd goedgekeurd bij de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0108 - Groen
2WIL010801 - Groen openbaar domein

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met de looptijd van 1 januari 2023  tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning in de werkingskosten 2023 aan Natuurpunt Zuidrand Antwerpen voor een bedrag van 2.200,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning in de werkingskosten 2023 aan Natuurpunt Zuidrand Antwerpen voor een bedrag van 2.200,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadres
Bestelbon

Ondersteuning werkingskosten 2023

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen FV
Niedernhausenlaan 20
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0002641170
rekeningnummer: BE02 9799 7675 4740

 

2.200,00 EUR budgetplaats: 5084000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010801A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090680
budgetperiode: 2300
 4505152859 

Bijlagen