Terug
Gepubliceerd op 21/06/2023

Notulen  districtsraad Wilrijk

do 30/03/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad

Agendapunten

OPENING ZITTING

Behandeld

OPENING ZITTING

OPENING ZITTING

Motivering

De voorzitter vraagt de districtsraadsleden de aanwezigheidslijst te ondertekenen (artikel 5 van het huishoudelijk reglement district Wilrijk). 

Verontschuldigingen: de heer Luc Eliaerts, districtsraadslid, de heer Azeddine Hayani, districtsraadslid,  mevrouw Maxime Peeters, districtsraadslid, de heer  Dirk Avonts, districtsraadslid. Mevrouw Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid, zal de zitting later vervoegen.

1.

2023_DRWI_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 2 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
1.

2023_DRWI_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 2 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DRWI_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 2 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 2 maart 2023.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 2 maart 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRWI_00019 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2.

2023_DRWI_00019 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

2023_DRWI_00019 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 2 maart 2020 (jaarnummer 43) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 7 mei 2020 (jaarnummer 23) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 10 november  2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het Wilrijkse bestuursakkoord vermeldt onder andere in het hoofdstuk mobiliteit: "... Vooral in schoolomgevingen dient er verder werk gemaakt te worden van veiligere omgevingen en dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden..."

Vlaanderen/mobiliteit en openbare werken voorziet subsidies (50% regeling) aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen (groene wegmarkeringen).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters besliste op 24 januari 2023 onder andere aan volgende Wilrijkse scholen een subsidie toe te kennen:

 • Neerlandschool (Mogendhedenlaan)
 •  Sint-Ursula (Sint-Bavostraat)
 • Ieperman kunsthumaniora (Sint-Bavostraat)
 • Zonnebloem (Sint-Jan Vianneystraat)
 • De Ark (Boekstraat).

Het districtscollege wil graag alle Wilrijkse schoolomgevingen uitvoeren en wil de nodige financiële middelen voorzien voor volgende scholen:

 • Heistraat (Rozenkransschool)
 • Kerkhofstraat (Sint-Ursula-Instituut)
 • Letterkundestraat (Basisschool De Letter)
 • Frans Stienletlaan (Johannesschool)
 • Spoorweglaan (Basisschool Prins Boudewijn)
 • Hof Van Mols (Steinerschool)
 • PiusX kleuterschool (Groenenborgerlaan)
 • Parkschool Ieperman (Kerkelei)
Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt.

Met deze IKA-light wordt er krediet verschoven naar functiegebied 2WIL010101A00000 (budgetpositie 224) voor de verwezenlijking van wegmarkeringen aan schoolomgevingen.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt een interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed, zodanig dat 13 Wilrijkse schoolomgevingen kunnen worden uitgevoerd met groene wegbestickering.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5085085000000INVU2242wil010101A00000+10.500 3.00013.500
5085082500000INVU2242wil010703A00000-10.500674.269,09663.769,09
3.

2023_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Laadinfrastructuur

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
3.

2023_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Laadinfrastructuur

2023_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Laadinfrastructuur
Indiener(s)
Xeno Wauters
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
zo 26/02/2023 - 12:17
Toelichting

Geachte districtsburgemeester
Beste Kristof

 

Op 14/2/2023 hebben we via de media vernomen dat de Stad Antwerpen twee snellaadpleinen langs de Singel wil realiseren. Aangezien elektrische voertuigen steeds populairder worden is het niet onverstandig om de publieke laadinfrastructuur uit te breiden. Zeker met het oog op de verdere elektrificatie van het wagenpark.

In de perscommunicatie stelt schepen Kennis terecht dat het belangrijk is dat we de juiste laadinfrastructuur op de juiste plaats inplannen. Publieke ruimte is schaars en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

Ik heb vooral onthouden dat de Stad Antwerpen momenteel onderzoekt of er bijkomende locaties zijn voor de installatie van snellaadpleinen. Hopelijk kan het district ook hier haar adviserende rol opnemen als er locaties op ons grondgebied naar voor worden geschoven. 

Het lijkt me ook niet verkeerd om vanuit het district een aantal locaties te suggereren. Dit kan in nauw overleg met de Stad aangezien het technisch ook haalbaar moet zijn. Ik bekom graag antwoorden op onderstaande vragen: 

 • Welke criteria hanteert het districtscollege om een aanvraag inzake het voorzien van een publieke laadpaal te beoordelen? Concreet, hoe komt het districtscollege tot een ongunstig en gunstig advies? 
 • Merkt het districtscollege een sterke toename van het aantal aanvragen op of blijft dit eerder stabiel?
 • Heeft het districtscollege reeds een visie rond het inplanten van publieke laadpalen op het openbaar domein ontwikkeld? Zo ja, wat houdt deze visie concreet in? Zo neen, is het districtscollege hiermee bezig?
 • Heeft het districtscollege weet van locaties die momenteel door de Stad onderzocht worden om in te richten als snellaadpleinen? Zo ja, waar? 

 

Met vriendelijke groeten

Xeno Wauters

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Xeno Wauters licht zijn interpellatie toe.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt geeft antwoord op de verschillende vragen.

Districtsraadslid Xeno Wauters houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:47
4.

2023_IP_00034 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Vrijdagse Valaarmarkt

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
4.

2023_IP_00034 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Vrijdagse Valaarmarkt

2023_IP_00034 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Vrijdagse Valaarmarkt
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Robert Moens, Linda Verlinden
Tijdstip van indienen
za 04/03/2023 - 09:02
Toelichting

Uit bestuursakkoord p. 23 lokale economie middenstand markten en foren:


' Na de her aanleg van het Michel Willemsplein kan er een nieuwe start gegeven worden aan de vrijdagmarkt op dit plein. Momenteel is er op deze plek als handelaar en bezoeker weinig marktvreugde te beleven, na de her aanleg zal het plein en de Daniel Herreynslaan ter hoogte van het plein een mooie locatie vormen om extra markthandelaars aan te trekken om opnieuw een gezellige vrijdagmarkt te bekomen.’


In het 2610 magazine maart-april-mei 23 vinden we op p. 5 info over de actie markt in de kijker:

'Bij elke marktaankoop op de Bist maak je kans op mooie prijzen.'


Kan de bevoegde schepen toelichten:

 • Wat reeds werd ondernomen om opnieuw een gezellige vrijdagmarkt te bekomen?
 • Waarom de Valaarmarkt wordt uitgesloten van de actie Markt in de kijker?
 • Is het een optie om naast de bus op dinsdag ook een bus op vrijdag te voorzien (vanuit de wijken naar de markt en het gemeenschapscentrum)?
Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar interpellatie toe.

 Districtsschepenen Robert Moens en Linda Verlinden geven antwoord op de vragen.

 Districtsraadslid Martine Depauw houdt nog een wederwoord waarna districtsschepen Linda Verlinden nog een bijkomend antwoord geeft.

ma 03/04/2023 - 08:49
5.

2023_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Buslijn 22

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
5.

2023_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Buslijn 22

2023_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Xeno Wauters: Buslijn 22
Indiener(s)
Xeno Wauters
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
vr 10/03/2023 - 12:59
Toelichting

Geachte districtsburgemeester
Beste Kristof


Begin maart verscheen er in De Tijd een artikel met als kop: “De Lijn staat voor drastische hervorming  zonder extra centen.” Concreet start De Lijn deze zomer met de invoering van de basisbereikbaarheid, in essentie:

 • 2/3 van het volledige netwerk van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij wordt onder handen genomen.
 • Het bussennetwerk wordt gerationaliseerd. 
 • De Lijn moet de operatie budgetneutraal uitvoeren.

Toch ernstige maatregelen die mogelijks opnieuw een impact hebben op buslijn 22. Zoals u weet is het dossier van buslijn 22 een belangrijk dossier voor alle Wilrijkenaren, jong en oud. Zonder deftige afdoende alternatieven kan er voor ons geen enkele sprake zijn van enige inkorting of afschaffing van buslijn 22. 

Eind 7/2022 bleek nog dat de Vlaamse hervormingsplannen deze legislatuur waarschijnlijk niet meer uitgevoerd gingen worden. Dit artikel zorgt opnieuw voor heel wat zenuwachtigheid/bezorgdheid bij onze inwoners, vandaar onderstaande vragen: 

 • Is het Wilrijkse districtscollege op de hoogte van deze plannen? Zo ja, hebben deze plannen enige impact op buslijn 22 of andere busverbindingen in Wilrijk?
 • Heeft het Wilrijkse districtscollege in tussentijd nog initiatieven genomen om het behouden van buslijn 22 in haar huidig traject te waarborgen? Zo ja, dewelke?


Met vriendelijke groeten

Xeno Wauters

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Xeno Wouters licht zijn interpellatie toe.

Districtsraadsleden Martine Depauw, Lien Moens en Werner De Gres houden een tussenkomst.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt geeft antwoord op de verschillende vragen.

Districtsraadslid Xeno Wouters houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:50
6.

2023_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Bankautomaten - toegankelijkheid en bereibaarheid

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
6.

2023_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Bankautomaten - toegankelijkheid en bereibaarheid

2023_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Bankautomaten - toegankelijkheid en bereibaarheid
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
vr 24/03/2023 - 12:32
Toelichting

Spreiding bankautomaten - rolstoeltoegankelijkheid

In Wilrijk kan je sinds eind 2022 geld afhalen in een neutrale bankautomaat. Dat nieuwe cashpunt is niet verbonden aan één bepaalde bank en kwam er op initiatief van de grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING.
Gevolg van die samenwerking is dat de banken hun geldautomaten op andere plaatsen sluiten/hebben gesloten, zoals in de wijken Valaar  en Oosterveld.

Iedereen die geld uit de muur wil halen, moet in de toekomst bijgevolg naar het nieuwe neutrale cashpunt.
Het hoeft geen uitleg dat dit een drama is voor mensen die minder mobiel zijn.

Toch is het niet alleen die doelgroep die getroffen wordt.

Zo moet elke inwoner in de toekomst omrijden: dat kost hen tijd én geld.

Ook onze lokale handelaars zijn het slachtoffer van deze besparingsoperatie van de grootbanken. Dat kan niet voor ons.

Daar bovenop kan je aan de neutrale geldautomaat in het centrum enkel geld afhalen. Je kan er bijvoorbeeld geen overschrijvingen doen.
Heel wat mensen zijn ondertussen mee met online bankieren, maar we mogen niet vergeten dat 1 op 5 mensen helemaal niet mee is met de digitalisering.

Zij kunnen niet online bankieren en werken niet met al die nieuwe betaalapps. Het is wraakroepend dat net die groep, vaak kwetsbare mensen, hierdoor het hardst worden getroffen.

 

Verder stellen we vast dat deze cashpunten op verschillende vlakken tekortschieten. Zo zijn er klachten dat het punt slecht toegankelijk is, er niet netjes bij ligt, dat het aanbod aan diensten minimaal is (vb. geen overschrijvingen, uittreksels) en dat er een gebrek aan privacy is (geen tussenschermen).  

Daarom volgende vragen:

1.       Was er overleg tussen de banken en het district mbt het sluiten van  bankautomaten en de oprichting van het neutrale cashpunt? Zo ja, hoe verliep dat overleg en wat was de stellingname van het districtsbestuur?

2.   Werd het districtsbestuur betrokken bij de keuze van de locatie van het neutrale cashpunt?

3.   Wat vindt het districtsbestuur van de afbouw van de dienstverlening door de grootbanken?

 
Daarbij volgend voorstel:

In een brief richt de voltallige districtsraad zich tot de grootbanken met een pleidooi voor meer spreiding van de bankautomaten, de vraag om minimaal 1  bankautomaat te voorzien in de wijken Valaar en Oosterveld, de oprichting van een cashpunt in de wijk Neerland te onderzoeken en de eis om het neutrale cashpunt in de Jules Moretuslei aan te passen en rolstoel/rollator/buggyvriendelijk te maken.


Hierna ontwerp van brief aan Batopin:

 Geachte  

Wilrijk plaatst zijn burgers, als belangrijkste belanghebbenden, op de eerste plaats. Iets wat Batopin ongetwijfeld ook doet. De burgers van Wilrijk vinden het belangrijk om binnen een redelijke afstand hun bankzaken op een veilige manier  te regelen. Een groot aantal van onze burgers is namelijk nog niet in staat om die zaken online af te handelen.

Sinds einde 2022 kan er in Wilrijk  geld afgehaald worden in een neutrale geldautomaat. Met de komst van deze geldautomaat zullen andere automaten verdwijnen. Hierdoor moeten onze burgers best wel wat afstand afleggen om aan cah geld te geraken. In deze geldautomaten kunnen ze bovendien geen andere bankverrichtingen doen.
Daarenboven is het gebouw in de Jules Moretuslei, waarin de neutrale geldautomaten zich bevinden, niet toegankelijk voor rolstoel/rollator/buggygebruikers.

Om deze basisdienstverlening toch te kunnen garanderen aan onze burgers, vraagt de districtsraad van Wilrijk drie concrete acties:

1.         Voorzie meerdere neutrale geldautomaten op het grondgebied van Wilrijk

2.         Zorg dat er aan de geldautomaten ook andere bankzaken verricht kunnen worden.

3.         Maak het gebouw in de Jules Moeretuslei rolstoelvriendelijk.

 

Wij hopen alvast op een spoedig en positief antwoord.

 

Met vriendelijke groeten

 

Namens de voltallige districtsraad van Wilrijk

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar interpellatie toe.

Districtsraadsleden Alexandra D'Archambeau, Xeno Wauters en Marleen Verbruggen houden een tussenkomst.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt geeft antwoord op de verschillende vragen (collegiale brief aan Batopin - alle Wilrijkse wijken).

Districtsraadslid Martine Depauw houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:53
7.

2023_IP_00056 - Interpellatie van raadsleden Luc Eliaerts, Dirk Avonts, Azeddine Hayani, Peggy Deckx: caamerabewaking

Afgevoerd
9.

2023_MV_00029 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Aanleg vlonderpad Valaarpark/Hofvan Mols

Schriftelijk beantwoord

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
9.

2023_MV_00029 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Aanleg vlonderpad Valaarpark/Hofvan Mols

2023_MV_00029 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Aanleg vlonderpad Valaarpark/Hofvan Mols
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Hans Ides
Tijdstip van indienen
wo 29/03/2023 - 09:19
Toelichting

Begin december werden de werken aangekondigd van de werken aan de vijver in het Valaarpark.

In de begroting 2022 staat 85.000 eur ingeschreven voor deze werken.

In januari werden de oevers van de vijver afgegraven en sindsdien liggen de werken stil.

Op 5 februari 2023 lezen we op de website dat de werken stilgelegd werden omwille van technische redenen.


Kan verduidelijkt worden

- wat deze technische redenen zijn?

- wanneer de werken zullen herstart worden?

Bespreking
Antwoord

De mondelinge vraag wordt omgezet naar een schriftelijke vraag wegens geen hoogdringend of actueel karakter. De voorzitter van de districtsraad geeft verdere toelichting.

ma 03/04/2023 - 08:57
8.

2023_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Werken Valaarstraat

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
8.

2023_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Werken Valaarstraat

2023_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Werken Valaarstraat
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Werner Theuns
Tijdstip van indienen
ma 27/03/2023 - 08:10
Toelichting

Proximus voerde werken uit in de Valaarstraat.
Van het kruispunt met de Gaston Fabrélaan tot voorbij Klein Hoefken werd een diepe sleuf gegraven.
Bij het graven werd een halve wortelkluit van de nieuw aangeplante boompjes geraakt.

Het nieuw aangelegde fietspad werd ook op dit stuk verwijderd.


Kan schepen Theuns toelichten:

- Of de nieuw aangeplante boompjes nog kunnen gered worden?

Indien niet, wie zorgt voor vervanging en draait op voor de schade?

- Wie dient het voetpad en fietspad in de oorspronkelijke staat te herstellen? Is dit de proximus onderaannemer?

Indien niet, wie is dan wel verantwoordelijk?

- binnen welke termijn dienen voetpad en fietspad in de oorspronkelijke staat terug afgeleverd te worden?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht haar mondelinge vraag toe.

Districtsschepen Werner Theuns geeft antwoord op de verschillende vragen.

Districtsraadslid Martine Depauw houdt nog een wederwoord.

ma 03/04/2023 - 08:56