Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_DCWI_00020 - Bestek GAC_2023_02575 - Herstellen brug park Steytelinck - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 13/02/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris; Danny Raets, adjunct districtssecretaris

Verontschuldigd

Werner Theuns, districtsschepen

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00020 - Bestek GAC_2023_02575 - Herstellen brug park Steytelinck - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCWI_00020 - Bestek GAC_2023_02575 - Herstellen brug park Steytelinck - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Een brug in park Steytelinck is ernstig beschadigd en dient om veiligheidsredenen hersteld te worden. Concreet gaat het om beschadigde betonblokken die op dit moment als afrastering van de brug dienen. De betonblokken en het metselwerk in kwestie moeten verwijderd en afgevoerd worden. Ter vervanging moet een nieuwe leuning geleverd en geplaatst worden.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 80 punten. 
  2. Plan van aanpak op een totaal van 20 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0108 - Groen
2WIL010802 - Parken

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02575 voor het herstellen van een brug in park Steytelinck goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Herstellen brug park Steytelinck


budgetplaats:5084000000
budgetpositie:220
functiegebied:2WIL010802A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2WI090680
budgetperiode:2300

 

Bestelbon volgt later


Bijlagen

  • 02575_Inventaris.xls
  • 02575_Bestek.pdf