Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming 2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. 

Op 8 januari 2019 (jaarnummer 3) keurde het districtscollege de interne taakverdeling goed. 

Op 21 januari 2019 (jaarnummer 18) nam het districtscollege kennis van de machtiging verleend door de heer Kristof Bossuyt, districtsburgemeester, aan de districtsschepenen om documenten te ondertekenen conform de interne taakverdeling zoals goedgekeurd op 8 januari 2019.

In juni 2023 deelde de heer Werner Theuns zijn ontslag als districtsschepen met ingang van 1 september 2023 schriftelijk mee aan de voorzitter van de districtsraad.

Op 7 september 2023 (jaarnummer 60) verklaarde de districtsraad mevrouw Alexandra D'Archambeau verkozen als districtsschepen. Districtsschepen Alexandra D'Archambeau legde tijdens de openbare zitting in handen van de voorzitter van de districtsraad de eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • artikelen 52 en 129 stellen dat het districtscollege collegiaal beslist;
 • artikelen 133 tot en met 145 (Afdeling 8. Bevoegdheden). 
 • artikel 280 stelt dat de burgemeester zijn bevoegdheid tot ondertekening kan opdragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 277. Hij doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. Die opdracht kan op elk moment worden herroepen. De schepen aan wie de opdracht is gegeven vermeldt die opdracht bij zijn handtekening;
 • artikel 276 tot en met 290 zijn van toepassing op de akten, reglementen en verordening van het district, (...) met dien verstande dat "gemeente" wordt gelezen als "district", "het gemeentehuis" wordt gelezen als "het districtshuis", "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het college van burgemeester en schepenen" wordt gelezen als "het districtscollege", "de schepen" wordt gelezen als "districtsschepen", "de burgemeester" als "de districtsburgemeester" en "de algemeen directeur" wordt gelezen als "de districtssecretaris".

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) en het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald.

Argumentatie

Een interne taakverdeling is noodzakelijk om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden die aan het districtscollege worden toegekend, mogelijk te maken.

Deze taakverdeling houdt geen overdracht van bevoegdheden in die door de wet aan het districtscollege werden toegekend, noch verleent zij het betrokken districtscollegelid enige persoonlijke beslissingsbevoegdheid over de aangelegenheden die haar werden toevertrouwd. Alle beslissingen van het districtscollege worden dus steeds collegiaal genomen.

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende interne taakverdeling van het districtscollege:

Kristof BOSSUYT (districtsburgemeester, voorzitter van de districtsraad en behoorlijk afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand)

 • alle leidinggevende taken (algemeen beleid);  vieringen, representatie, plechtigheden en ontvangsten
 • vertegenwoordiging naar andere overheden
 • bestuurlijke aangelegenheden
 • wettelijk gedelegeerde of verbonden bevoegdheden aan de functie:
  • burgerlijke stand en loketwerking
  • veiligheid en preventie – samenleven
  • decentralisatie / evenementen
 • participatie – informatie – communicatie – inspraak en wijkoverleg
 • ruimtelijke ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’sen)
 • lokale economie (middenstand en HIW)
 • mobiliteits- en parkeerbeleid, publiek domein
 • buurtregie

 Hans IDES (districtsschepen)

 • groen(voorziening), (buurt)parken en begraafplaatsen
 • cultuur en stadsmakers
 • jeugd en lokale onderwijszaken
 • evenementen en protocol

 Linda VERLINDEN (districtsschepen)

 • senioren, gezin (en sociale aangelegenheden)
 • dierenwelzijn
 • erfgoed / heemkunde (monumenten(zorg))
 • volkstuinen
 • jumelages

Robert MOENS (districtsschepen)

 • sport
 • markten en foren
 • jaarmarkt

Alexandra D'ARCHAMBEAU (districtsschepen)

 • financiën en begroting
 • openbaar domein/werken, heraanleg, openbare verlichting
 • Geitestoet

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van:

 • de intrekking van de machtiging verleend op 21 januari 2019 door de heer Kristof Bossuyt, districtsburgemeester, aan de districtsschepenen om documenten te ondertekenen conform de interne taakverdeling zoals goedgekeurd op 8 januari 2019;
 • een nieuwe machtiging verleend door de heer Kristof Bossuyt, districtsburgemeester, aan de districtsschepenen om volgens de interne taakverdeling beslist op 18 september 2023, de volgende documenten te ondertekenen:
  • reglementen;
  • beslissingen;
  • akten;
  • alle briefwisseling van het district, uitgezonderd deze die specifiek betrekking hebben op de districtsraad.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230918_ondertekening_machtiging_districtsburgemeester.pdf