Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 25 juli 2023 
 

Het district Wilrijk wenst het Valkenveld opnieuw aan te leggen. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd.

Het districtscollege keurde in zitting van 14 juni 2021 (jaarnummer 00117) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van de stad Antwerpen en het district Wilrijk in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

Het district Wilrijk 

50%

Aquafin nv

41%

De stad Antwerpen

9%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010701 - Aanleg en heraanleg
2WIL010701M01422 - SWOU12087 Valkenveld
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010104 - Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt bestek GAC_2023_02815 voor "Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - aandeel district

budgetplaats: 5082500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2WIL010701M01422
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090200
budgetperiode: 2300 en 2400

volgt later
Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - aandeel stad

budgetplaats: 5150500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300 en 2400
volgt later

Bijlagen

  • 02815_20230725_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02815_20230714_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02815_20230725_bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02815_20230706_SamenvattendeOpmeting.xlsm
  • 02815_20230619_VGP.pdf