Terug
Gepubliceerd op 10/10/2023

Notulen  districtsraad Wilrijk

do 05/10/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRWI_00069 - Districtsraad - Notulen districtsraad 7 september 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
1.

2023_DRWI_00069 - Districtsraad - Notulen districtsraad 7 september 2023 - Goedkeuring

2023_DRWI_00069 - Districtsraad - Notulen districtsraad 7 september 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 7 september 2023.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 7 september 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2.

2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming

2023_DRWI_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De districtsraad heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld in de zitting van 8 juni 2023 (jaarnummer 38). Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.
Juridische grond
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:
 • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
 • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
 • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...
Argumentatie
De gouverneur heeft met besluit van 7 september 2023 de jaarrekening 2022 van het district Wilrijk goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 7 september 2023 waarbij de jaarrekening 2022 van het district Wilrijk goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRWI_00068 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
3.

2023_DRWI_00068 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

2023_DRWI_00068 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 243) werd de heer Hans Ides aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. Vennootschappen en verenigingen die op dat ogenblik reeds waren opgericht krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het wetboek.

Met het bericht van 14 september  2023 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk dat op 25 oktober 2023 een algemene vergadering zal plaatsvinden met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring
 • Statutenwijziging. Goedkeuring
 • Ledenwijziging bestuursorgaan. Goedkeuring
 • Varia
Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 950) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk goed.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 263) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw lokaal  Cultuurbeleid district Wilrijk en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en op 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 750) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat het bestuursorgaan, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring voorlegt aan de districtsraad. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk dient de jaarrekening ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de districtsraad Wilrijk.

Het bestuursorgaan van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk keurde op 18 september 2023 het werkingsverslag en de jaarrekening 2022 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Wilrijk en de algemene vergadering van 25 oktober 2023.

Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

De gewijzigde statuten betreffen hoofdzakelijk aanpassingen die zijn ingegeven vanuit de noodzaak om te conformeren aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zo de rechtsgeldigheid van de beslissingen en het bestaan van de vzw te kunnen blijven garanderen. Daarnaast werd van de opportuniteit gebruik gemaakt om een aantal juridisch technische verbeteringen en actualisaties aan te brengen. 

Op grond van artikel 4 van de statuten van vzw Lokaal cultuurbeleid district Wilrijk moet een statutenwijziging door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In zitting van 26 juni 2023 (jaarnummer 416) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk goed. De districtsraad neemt kennis van de nood tot statutenwijziging en geeft hier een positief advies over.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Wilrijk kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Wilrijk geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 25 oktober 2023 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening en het werkingsverslag worden vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk van 25 oktober 2023:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring 
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring
 • Statutenwijziging. Goedkeuring
 • Ledenwijziging bestuursorgaan. Goedkeuring
 • Varia 

Artikel 2

De districtsraad geeft positief advies over de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk.

Artikel 3

De districtsraad keurt het werkingsverslag 2022 van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk goed.

Artikel 4

De districtsraad keurt de jaarrekening 2022 van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk goed.

Artikel 5

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRWI_00064 - District Wilrijk. Cliviastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
4.

2023_DRWI_00064 - District Wilrijk. Cliviastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRWI_00064 - District Wilrijk. Cliviastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Cliviastraat in het district Wilrijk:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 24 november 2008 (jaarnummer 2244);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Valaar Oost".
Op 16 maart 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Cliviastraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 16 (artikel 2).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Cliviastraat 16, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Cliviastraat in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2008 (jaarnummer 2244).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRWI_00065 - District Wilrijk. Kouwerheide - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
5.

2023_DRWI_00065 - District Wilrijk. Kouwerheide - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRWI_00065 - District Wilrijk. Kouwerheide - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De Kouwerheide in het district Wilrijk:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft nog geen goedgekeurd aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Koornbloem'.
Op 16 augustus 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van Kouwerheide om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een  aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 12 (artikel 1).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in Kouwerheide 12, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor Kouwerheide in het district Wilrijk.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
6.

2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

2023_DRWI_00063 - Bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087). Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 25 juli 2023 
 

Het district Wilrijk wenst het Valkenveld opnieuw aan te leggen. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd.

Het districtscollege keurde in zitting van 14 juni 2021 (jaarnummer 00117) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van de stad Antwerpen en het district Wilrijk in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

Het district Wilrijk 

50%

Aquafin nv

41%

De stad Antwerpen

9%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010701 - Aanleg en heraanleg
2WIL010701M01422 - SWOU12087 Valkenveld
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010104 - Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)

Besluit

De districtsraad keurt het bestek GAC_2023_02815 (SWOU12087) voor de wegeniswerken Valkenveld goed met 18 stemmen voor (Els Van Der Elst, Morowa Marwan, Philippe Kussé, Xeno Wauters, Monique Mahieu, Magda Biesemans, Werner Theuns, Robert Moens, Linda Verlinden, Kristof Bossuyt, Alexandra D’Archambeau, Lien Moens, Youssef Boubker, Omar Al Jouaidi, Martine Depauw, Eric Huijbrechts, Wim Walschaerts en Werner De Gres) en 4 onthoudingen (Dirk Avonts, Peggy Deckx, Eliaerts Luc en Azeddine Hayani).

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt bestek GAC_2023_02815 voor "Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - aandeel district

budgetplaats: 5082500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2WIL010701M01422
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090200
budgetperiode: 2300 en 2400

volgt later
Wegeniswerken Valkenveld, Wilrijk - aandeel stad

budgetplaats: 5150500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300 en 2400
volgt later
7.

2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
7.

2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming

2023_DRWI_00070 - District Wilrijk. Legislatuur 2019-2024 - Interne taakverdeling. Aanpassing - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. 

Op 8 januari 2019 (jaarnummer 3) keurde het districtscollege de interne taakverdeling goed. 

Op 21 januari 2019 (jaarnummer 18) nam het districtscollege kennis van de machtiging verleend door de heer Kristof Bossuyt, districtsburgemeester, aan de districtsschepenen om documenten te ondertekenen conform de interne taakverdeling zoals goedgekeurd op 8 januari 2019.

In juni 2023 deelde de heer Werner Theuns zijn ontslag als districtsschepen met ingang van 1 september 2023 schriftelijk mee aan de voorzitter van de districtsraad.

Op 7 september 2023 (jaarnummer 60) verklaarde de districtsraad mevrouw Alexandra D'Archambeau verkozen als districtsschepen. Districtsschepen Alexandra D'Archambeau legde tijdens de openbare zitting in handen van de voorzitter van de districtsraad de eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • artikelen 52 en 129 stellen dat het districtscollege collegiaal beslist;
 • artikelen 133 tot en met 145 (Afdeling 8. Bevoegdheden). 
 • artikel 280 stelt dat de burgemeester zijn bevoegdheid tot ondertekening kan opdragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en schepenen, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 277. Hij doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. Die opdracht kan op elk moment worden herroepen. De schepen aan wie de opdracht is gegeven vermeldt die opdracht bij zijn handtekening;
 • artikel 276 tot en met 290 zijn van toepassing op de akten, reglementen en verordening van het district, (...) met dien verstande dat "gemeente" wordt gelezen als "district", "het gemeentehuis" wordt gelezen als "het districtshuis", "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het college van burgemeester en schepenen" wordt gelezen als "het districtscollege", "de schepen" wordt gelezen als "districtsschepen", "de burgemeester" als "de districtsburgemeester" en "de algemeen directeur" wordt gelezen als "de districtssecretaris".

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) en het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald.

Argumentatie

Een interne taakverdeling is noodzakelijk om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden die aan het districtscollege worden toegekend, mogelijk te maken.

Deze taakverdeling houdt geen overdracht van bevoegdheden in die door de wet aan het districtscollege werden toegekend, noch verleent zij het betrokken districtscollegelid enige persoonlijke beslissingsbevoegdheid over de aangelegenheden die haar werden toevertrouwd. Alle beslissingen van het districtscollege worden dus steeds collegiaal genomen.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende interne taakverdeling van het districtscollege:

Kristof BOSSUYT (districtsburgemeester, voorzitter van de districtsraad en behoorlijk afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand)

 • alle leidinggevende taken (algemeen beleid);  vieringen, representatie, plechtigheden en ontvangsten
 • vertegenwoordiging naar andere overheden
 • bestuurlijke aangelegenheden
 • wettelijk gedelegeerde of verbonden bevoegdheden aan de functie:
  • burgerlijke stand en loketwerking
  • veiligheid en preventie – samenleven
  • decentralisatie / evenementen
 • participatie – informatie – communicatie – inspraak en wijkoverleg
 • ruimtelijke ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’sen)
 • lokale economie (middenstand en HIW)
 • mobiliteits- en parkeerbeleid, publiek domein
 • buurtregie

 Hans IDES (districtsschepen)

 • groen(voorziening), (buurt)parken en begraafplaatsen
 • cultuur en stadsmakers
 • jeugd en lokale onderwijszaken
 • evenementen en protocol

 Linda VERLINDEN (districtsschepen)

 • senioren, gezin (en sociale aangelegenheden)
 • dierenwelzijn
 • erfgoed / heemkunde (monumenten(zorg))
 • volkstuinen
 • jumelages

Robert MOENS (districtsschepen)

 • sport
 • markten en foren
 • jaarmarkt

Alexandra D'ARCHAMBEAU (districtsschepen)

 • financiën en begroting
 • openbaar domein/werken, heraanleg, openbare verlichting
 • Geitestoet

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van:

 • de intrekking van de machtiging verleend op 21 januari 2019 door de heer Kristof Bossuyt, districtsburgemeester, aan de districtsschepenen om documenten te ondertekenen conform de interne taakverdeling zoals goedgekeurd op 8 januari 2019;
 • een nieuwe machtiging verleend door de heer Kristof Bossuyt, districtsburgemeester, aan de districtsschepenen om volgens de interne taakverdeling beslist op 18 september 2023, de volgende documenten te ondertekenen:
  • reglementen;
  • beslissingen;
  • akten;
  • alle briefwisseling van het district, uitgezonderd deze die specifiek betrekking hebben op de districtsraad.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
8.

2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

2023_DRWI_00071 - Districtsraadscommissie en districtsraad. - Tijdstip zittingen en vergaderdata 2024 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In zitting van 7 februari 2019 (jaarnummer 17) nam de districtsraad kennis van het voorstel van het districtscollege aan:

 • de voorzitter van de districtsraad: de districtsraadszittingen in principe elke eerste donderdag van de maand te houden (uitgezonderd de maanden juli en augustus), telkens om 20.00 uur;
 • de voorzitter van de districtsraadscommissie: de zittingen van de bestendige districtsraadscommissie in principe de maandag vóór de vergadering van de districtsraad te houden, telkens om 20.00 uur

Het districtscollege keurde op 25 september 2023 (jaarnummer 176) de zittingsdata voor 2024 goed voor de districtsraad en de districtsraadscommissie.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • artikelen 18 en 126 stellen dat de districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar;
 • artikelen 18 tot en met 39, samen te lezen met artikelen 126 en 127 (Afdeling 2. De werking van de gemeenteraad).

Conform artikelen 33 en 70 van het Huishoudelijk reglement district Wilrijk worden de districtsraad en de districtsraadscommissie bijeengeroepen door respectievelijk de voorzitter van de districtsraad en de voorzitter van de districtsraadscommissie.

Argumentatie

Het is wenselijk dat de districtsraad hiervan kennis neemt. 

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de door het districtscollege voorgestelde planning aan de voorzitter van de districtsraad en aan de voorzitter van de districtsraadscommissie van zittingen van de districtsraad en de districtsraadscommissie in 2024:

districtsraadscommissie 20.00 uur

districtsraad 20.00 uur
maandag 8 januari 2024 donderdag 11 januari 2024
maandag 29 januari 2024 donderdag 1 februari 2024
maandag 4 maart 2024 donderdag 7 maart 2024
maandag 25 maart 2024 donderdag 28 maart 2024
maandag 29 april 2024 donderdag 2 mei 2024
maandag 3 juni 2024 donderdag 6 juni 2024
maandag 2 september 2024 donderdag 5 september 2024
maandag 30 september 2024 donderdag 3 oktober 2024
maandag 4 november 2024 donderdag 7 november 2024
december 2024: nog te beslissen in functie van de installatievergadering december 2024: nog te beslissen in functie van de installatievergadering

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Verontschuldigd
Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
9.

2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck

2023_IP_00142 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Kasteel Steytelinck
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
vr 29/09/2023 - 14:35
Toelichting

In een IP behandeld op de DR van 2 juni jl. werd de problematiek rond (leegstand) het kasteel Steylinck reeds besproken.

Het ontbreken van het horecagedeelte en het daar beschikbare sanitair (en nu afwezig) werd ook aangekaart.

Tijdens de districtsraad werd toegelicht dat AG Vespa een oproep lanceerde teneinde een nieuwe uitbater te vinden voor het horecadeelte.

Bovendien ging prijs gevraagd worden om mobiel sanitair te voorzien rond de speeltuin.


Kan de bevoegde schepen toelichten

- wat de huidige stand van zaken is?

- wanneer de oproep tot uitbating gelanceerd werd door AG Vespa?

- zijn er mogelijke kandidaten of gebeurden er reeds vastleggingen terzake?

- wat was het resultaat inzake bevraging rond mobiel sanitair?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw licht de interpellatie van de Vooruit-fractie toe.

Er zijn tussenkomsten van districtsraadsleden Dirk Avonts, Eric Huijbrechts en Xeno Wauters.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt beantwoordt de vragen uit de interpellatie en de tussenkomsten van de districtsraadsleden.

 Districtsraadslid Martine Depauw geeft nog een wederwoord. Hierop licht de districtsburgemeester nog verder toe.

ma 09/10/2023 - 15:34